Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 70/20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert oraz wyłonienia partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Data podpisania: 2020/02/14

Data wejścia w życie: 2020/02/14


ZARZĄDZENIE NR 70/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert oraz wyłonienia partnera w celu
wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 „Wsparcie
tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 730, 1572 i 2020), w związku z ogłoszeniem Prezydenta Miasta Szczecin otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję konkursową ds. oceny ofert oraz wyłonienia partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20„Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, zwaną dalej Komisją, w składzie:
Przewodniczący:
1) Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin;
Członkowie Komisji:
2) Beata Bugajska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych;
3) Marcin Kowalski - Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych;
Sekretarz:
4) Radosław Falkiewicz-Szult - Kierownik Zespołu ds. Integracji Społecznej w Wydziale Spraw
Społecznych.

§ 2. Zadaniem Komisji jest:
1) weryfikacja otrzymanych ofert pod kątem spełnienia warunków formalno - prawnych;
2) ocena ofert z uwzględnieniem zgodności przedstawionych działań z celami partnerstwa, doświadczeniem potencjalnego partnera w realizacji podobnych projektów oraz innymi wymaganiami określonymi w ogłoszeniu konkursowym;
3) wybór partnera z najwyższą liczbą punktów;
4) sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji, którego brzmienie stanowi załącznik do zarządzenia;
5) przedstawienie wyniku naboru partnera Prezydentowi Miasta Szczecin celem zatwierdzenia.

§ 3. Posiedzenie Komisji odbywa się w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu konkursowym.

§ 4. Komisja kończy działalność po dokonaniu czynności, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska


IV
udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2020/02/14, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska, dnia: 2020/02/26 08:59:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska 2020/02/26 08:59:47 nowa pozycja