Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 75/20 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2020/02/21

Data wejścia w życie: 2020/02/21


Zarządzenie Nr 75/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 21 lutego 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309, 1571,1696 i 1815) zarządzam, co następuje:

§ 1. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, przekaże nieodpłatnie na rzecz Domu Kultury „Słowianin” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korzeniowskiego 7 składniki majątkowe wykazane w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, zawierający wartość przekazanych składników majątkowych.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro Obsługi Urzędu, wytworzono: 2020/02/25, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Elżbieta Stolarz, dnia: 2020/02/25 15:08:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Stolarz 2020/02/25 15:08:56 nowa pozycja