Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 78/20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego

Data podpisania: 2020/02/21

Data wejścia w życie: 2020/02/21


ZARZĄDZENIE NR 78/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 lutego 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego


Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin  (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., Zarządzenie  Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r.), art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688,1570 i 2020), § 11 ust. 1 Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/442/19 Rady Miasta Szczecin  z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok oraz § 4 ust. 19 Zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania w Otwartym Konkursie Ofert Nr BDO/KK/2020/053 na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja zadań mających na celu edukacyjne i informacyjne wsparcie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021” w składzie:


Przewodniczący:
1) Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego;


Członkowie:
2) Joanna Gabinowska - Kierownik Biura Dialogu Obywatelskiego;
3) Joanna Buława - Główny Specjalista w Biurze Dialogu Obywatelskiego;
4) Jakub Baranowski - Podinspektor w Biurze Dialogu Obywatelskiego;
5) Marek Molewicz - Fundacja Humanum(B)EST;
6) Aleksandra Białonowicz - Stowarzyszenie Konie i Natura;


Sekretarz:
7) Katarzyna Konieczna – Inspektor w Biurze Dialogu Obywatelskiego.


§ 2. 1. Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1 jest ocena merytoryczna oraz rekomendowanie do realizacji ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert Prezydentowi Miasta lub działającemu w imieniu Prezydenta Miasta właściwemu Zastępcy Prezydenta.
2. Prace Komisji Konkursowej będą prowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XII/442/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok oraz Zarządzeniem Nr 545/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


IV
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/02/21, odpowiedzialny/a: Magdalena Błaszczyk, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2020/02/25 12:53:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2020/02/25 12:53:08 nowa pozycja