Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 36/20 w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/01/28

Data wejścia w życie: 2020/01/28


                                                                                                       ZARZĄDZENIE NR 36/20

                                                                                                PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                                                                                        z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin


Na podstawie § 7 ust. 3 w związku z § 56 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., Zarządzenie

Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin zapewnia obsługę prawną niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Urzędu:

1) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

2) Biuro ds. Zamówień Publicznych;

3) Biuro Architekta Miasta;

4) Biuro Geodety Miasta;

5) Biuro Informacji Publicznej;

6) Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych;

7) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów;

8) Biuro Nadzoru Właścicielskiego;

9) Biuro Obsługi Urzędu;

10) Biuro Partnerstwa Publiczno - Prywatnego;

11) Biuro Rady Miasta;

12) Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa;

13) Urząd Stanu Cywilnego;

14) Wydział Egzekucji Administracyjnej;

15) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

16) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości;

17) Wydział Organizacyjny;

18) Wydział Oświaty;

19) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych;

20) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej;

21) Wydział Zarządzania Finansami Miasta;

22) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;

23) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami.

2. Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin zapewnia obsługę prawną samodzielnych stanowisk pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

Inspektora Ochrony Danych.

3. Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin zapewnia obsługę prawną jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin działających na podstawie

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248).

§ 2. 1. Obsługę prawną jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1, powierza się radcom prawnym:

1) Katarzyna Bartanowicz:

a) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

b) Urząd Stanu Cywilnego,

c) Wydział Egzekucji Administracyjnej,

d) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw realizowanych przez Referat ds. Mieszkalnictwa,

e) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin działające na podstawie ustawy Prawo oświatowe;

2) Mariola Gadomska:

a) Biuro Obsługi Urzędu,

b) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,

c) Wydział Oświaty,

d) samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,

e) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin działające na podstawie ustawy Prawo oświatowe, w tym - doradztwo w zakresie ustawy

Prawo oświatowe oraz prawa pracy;

3) Magdalena Gierczak - Korytkowska:

a) Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych,

b) Biuro Nadzoru Właścicielskiego;

4) Agnieszka Jarosz – Walas:

a) Wydział Organizacyjny,

b) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,

c) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw realizowanych przez:

- Referat ds. Sprzedaży Lokali,

- Referat ds. Służebności i Trwałych Zarządów,

- Referat Regulacji Stanów Prawnych, Wywłaszczeń i Odszkodowań;

5) Ewa Jasiak - Wybraniec:

a) Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych,

b) Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa,

c) Biuro Partnerstwa Publiczno - Prywatnego;

6) Joanna Martyniuk – Placha:

a) Biuro Rady Miasta,

b) Biuro ds. Zamówień Publicznych,

c) Biuro Informacji Publicznej;

7) Agnieszka Matwiejczuk:

a) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej,

b) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,

c) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,

d) Biuro Geodety Miasta,

e) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin działające na podstawie ustawy Prawo oświatowe;

8) Małgorzata Michalak:

a) Wydział Organizacyjny,

b) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,

c) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw realizowanych przez:

- Referat ds. Sprzedaży Lokali,

- Referat ds. Służebności i Trwałych Zarządów,

d) Wydział Zarządzania Finansami Miasta;

9) Marek Stawarczyk:

a) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami,

b) Biuro Nadzoru Właścicielskiego;

10) Wioleta Sadowska:

a) Wydział Oświaty,

b) samodzielne stanowisko pracy - Inspektor Ochrony Danych,

c) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin działające na podstawie ustawy Prawo oświatowe - doradztwo w zakresie ustawy

Prawo oświatowe oraz prawa pracy;

11) Katarzyna Włodarczyk:

a) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw realizowanych przez Referat Regulacji Stanów

Prawnych, Wywłaszczeń i Odszkodowań,

b) Biuro Architekta Miasta,

c) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami;

12) Agnieszka Wygoda - Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa.

2. Zastępstwa radców prawnych ustala Kierownik Biura Prawnego w Regulaminie Wewnętrznym Biura Prawnego.

§ 3. Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy Spółka partnerska z siedzibą w Szczecinie zapewnia obsługę prawną niżej wymienionych

jednostek organizacyjnych Urzędu:

1) Biuro Obsługi Interesantów;

2) Biuro Prezydenta Miasta;

3) Biuro Dialogu Obywatelskiego;

4) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków;

5) Wydział Gospodarki Komunalnej - z wyłączeniem gospodarki odpadami komunalnymi;

6) Wydział Informatyki;

7) Wydział Inwestycji Miejskich;

8) Wydział Księgowości;

9) Wydział Kultury;

10) Wydział Ochrony Środowiska;

11) Wydział Sportu;

12) Wydział Spraw Obywatelskich;

13) Wydział Spraw Społecznych;

14) Wydział Zarządzania Projektami.

§ 4. Kancelaria Radcy Prawnego Urszula Morus oraz Kancelaria Radców Prawnych Gawron, Gościński Spółka partnerska z siedzibą w Szczecinie

zapewniają obsługę prawną jednostki organizacyjnej Urzędu - Wydziału Gospodarki Komunalnej - w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 5. Obsługa prawna petycji, skarg i wniosków, wpływających do Urzędu Miasta Szczecin  realizowana jest przez radców prawnych Biura Prawnego

Urzędu oraz kancelarii, o których mowa w § 3 i § 4 - w ramach obsługi prawnej poszczególnych wydziałów, biur Urzędu i samodzielnych stanowisk pracy.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Prawnego, dyrektorom wydziałów i kierownikom biur oraz samodzielnym stanowiskom pracy

w Urzędzie Miasta Szczecin.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 169/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
                                                                                                                                                        Prezydent Miasta


                                                                                                                                                         Piotr Krzystek
 


IV
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2020/01/28, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Martyna Jakubowska, dnia: 2020/02/03 10:00:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Martyna Jakubowska 2020/02/03 10:00:32 nowa pozycja