Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 57/20 w sprawie monitorowania strategicznych zadań majątkowych ujętych w Wieloletnim Programie

Data podpisania: 2020/02/07

Data wejścia w życie: 2020/02/07


 

ZARZĄDZENIE NR 57/20

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 7 lutego 2020 r.

w sprawie monitorowania strategicznych zadań majątkowych ujętych w Wieloletnim Programie

Rozwoju Szczecina

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 2 Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się procedurę monitorowania strategicznych zadań majątkowych ujętych w Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina, zwanym dalej WPRS.

2. W celu koordynacji postępów realizacji projektów i zadań wpisanych do Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina (WPRS), wprowadza się obowiązek prowadzenia bieżącego monitoringu wszystkich zadań majątkowych Miasta.

§ 2. 1. Monitorowanie zadań polega na gromadzeniu informacji w zakresie realizacji każdego działania w ramach wskazanego w WPRS zadania, w szczególności uwzględniających daty ogłoszenia procedury zamówienia publicznego, podpisania umowy, rozpoczęcia prac, przewidywanego zakończenia prac oraz poszczególnych etapów zadania, wykonawców, kwot wynikających z zawartych umów, kosztorysów i aneksów, a także napotkanych trudności i innych istotnych wiadomości przekazujących rzeczywisty stan realizacji zadania.

2. Monitorowanie odbywa się zgodnie ze wzorem tabeli stanowiącej Załącznik do Zarządzenia.

§ 3. 1. Monitorowanie zadań, o których mowa w § 2 odbywa się w cyklu miesięcznym, niezależnie od postępów prac związanych z realizacją zadania.

2. Uzupełnione dane, o których mowa w § 2 należy przekazać do Wydziału Zarządzania Projektami w formie elektronicznej, do 10-go dnia każdego miesiąca.

§ 4. Informacje niezbędne do określenia poziomu rozwoju Miasta i stopnia zaawansowania realizowanych zadań strategicznych gromadzone będą przez Wydział Zarządzania Projektami na bieżąco za pośrednictwem wydziałów i biur oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin odpowiedzialnych za realizację zadań strategicznych.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Projektami oraz Dyrektorom Wydziałów i Kierownikom Biur Urzędu Miasta Szczecin, a także kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

§ 6. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. inwestycji i zarządzania projektami.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska


IV
udostępnił: Agata Tarnowska-Wyroślak, wytworzono: 2020/02/19, odpowiedzialny/a: Kamila Bogusławska Dyrektor Wydziału Zarządzania Projektami, wprowadził/a: Agata Tarnowska, dnia: 2020/02/19 14:55:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Tarnowska 2020/02/19 14:55:40 nowa pozycja