Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 142/20 w sprawie wyłączenia stosowania procedur udzielania zamówień publicznych

Data podpisania: 2020/03/17

Data wejścia w życie: 2020/03/17


Zarządzenie Nr 142/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wyłączenia stosowania procedur udzielania zamówień publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 35 ust. 2  w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 2020), a także Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 55, 1495, 1571, 1655 i 1680) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Do zamówień o wartości równej lub mniejszej niż 30 000 euro, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane niezbędne do przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, nie stosuje się przepisów Rozdziału 5 Załącznika nr 1 Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych (zm. Zarządzenie Nr 14/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 stycznia 2019 r. i Zarządzenie Nr 320/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lipca 2019 r.).

2. Do zamówień, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się stosowanie formularza Zamówienie, o którym mowa w § 27 ust. 3 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 552/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

3. Materiały zakupione w wyniku zamówień, o którym mowa w ust. 1 są zwolnione z obrotu magazynowego, o którym mowa w § 24-26 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 552/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcom Prezydenta Miasta, Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.

§ 3. Zarządzenie traci moc po upływie 170 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


IV
udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2020/03/23, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2020/03/23 09:37:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2020/03/23 09:37:50 nowa pozycja