Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 95/20 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok

Data podpisania: 2020/02/28

Data wejścia w życie: 2020/02/28


Zarządzenie Nr 95/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam  dochody i wydatki budżetu Miasta na 2020 rok o kwotę 445.967,13 zł,
z tego:

1) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 134.749,13 zł,

2) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 311.218,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 2/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok (zm. Zarządzenie Nr 10/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 17/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 32/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 40/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 43/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 50/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 53/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 86/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 93/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2020 r.), wprowadzam zmiany w:

1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,

2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


IV
udostępnił: Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2020/02/28, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2020/03/05 09:25:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2020/03/05 09:25:33 nowa pozycja