Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 2/20 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok

Data podpisania: 2020/01/02

Data wejścia w życie: 2020/01/02


Zarządzenie Nr 2/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok, zgodnie
z załącznikami Nr 1 - 5 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załącznikach Nr 2,4,5 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia
1 stycznia 2020 roku.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


IV
udostępnił: Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2020/01/02, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2020/01/13 11:59:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2020/01/13 11:59:35 nowa pozycja