Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 96/20 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok

Data podpisania: 2020/02/28

Data wejścia w życie: 2020/02/28


Zarządzenie Nr 96/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 28 lutego 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 3/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok (zm. Zarządzenie Nr 46/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2020 r.) załącznik Nr 1 Harmonogram dochodów budżetu Miasta na 2020 rok i załącznik Nr 2 Harmonogram wydatków budżetu Miasta na 2020 rok otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom właściwych Wydziałów/Biur.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


IV
udostępnił: Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2020/02/28, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2020/03/11 11:55:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2020/03/11 11:55:24 nowa pozycja