Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 150/20 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Szczecin ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2

Data podpisania: 2020/03/20

Data wejścia w życie: 2020/03/20


                                                                   ZARZĄDZENIE NR 150/20

                                                           PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                                                      z dnia 20 marca 2020 r.


w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

na terenie miasta Szczecin ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2


Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309,

1571, 1696 i 1815) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się czasowy zakaz

spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Szczecina, w których zastosowano odstępstwa

od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Szczecina, wskazanych w Uchwale

Nr XLI/1180/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Szczecin odstępstwa od

zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych (Dz.U. Woj. Zach. z 2018 r. poz. 2804) tj. na Bulwarze

Gdyńskim - od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej (włącznie z terenem pod Trasą, dz. nr 1/4 z obrębu 1085, dz. nr 2/2 z obrębu

1085, dz. nr 1/2 z obrębu 1085, część działki nr 6/4 z obrębu 1083, część działki nr 5/1 z obrębu 1083).

§ 2. Zakaz określony w § 1 obowiązuje od dnia jego wejścia w życie do odwołania.

§ 3. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia w Urzędzie Miasta, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

na tablicach rad osiedli, w mediach lokalnych.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 marca 2020 r.

                                                                                                                  Prezydent Miasta


                                                                                                                     Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2020/03/20, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Martyna Jakubowska, dnia: 2020/03/20 11:59:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Martyna Jakubowska 2020/03/20 11:59:24 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2020/03/20 11:58:58 nowa pozycja