Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 107/20 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Centrum Żeglarskiego

Data podpisania: 2020/03/04

Data wejścia w życie: 2020/03/04


ZARZĄDZENIE NR 107/20

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 4 marca 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Centrum Żeglarskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1669, 1815), zarządzam, co następuje:

§ 1. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin - Centrum Żeglarskie w Szczecinie

przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin - Centrum

Kształcenia Sportowego w Szczecinie składniki majątkowe, wykazane w załączniku do Zarządzenia.

§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 , nastąpi w oparciu o protokół

zdawczo – odbiorczy, zawierający wartość przekazanych składników majątkowych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Żeglarskiego w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


IV
udostępnił: WS, wytworzono: 2020/03/04, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Ewa Szczepańska, dnia: 2020/03/09 12:42:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Szczepańska 2020/03/09 12:42:49 nowa pozycja