Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 581/20 w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Data podpisania: 2020/11/13

Data wejścia w życie: 2020/11/16


ZARZĄDZENIE NR 581/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 543/19 z dnia 19 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 82/20 z dnia 24 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 490/20 z dnia 21 września 2020 r. oraz art. 11 ust. 1 i 2, art. 12, art. 13, 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057), zarządzam co następuje: 


§ 1. Ustala się zasady współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do Zarządzenia, zwane dalej Zasadami.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom wydziałów, kierownikom biur Urzędu Miasta Szczecin oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.
§ 3. W sprawach ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia otwartych konkursów ofert, wniosków o realizację zadań z inicjatywy własnej oraz ofert realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, stosuje się przepisy Zarządzenia Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, z zastrzeżeniem zapisów § 3 niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2020 roku.


Prezydent Miasta


Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/11/18, odpowiedzialny/a: Magdalena Błaszczyk, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2020/11/19 09:54:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2020/11/19 09:54:29 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2020/11/18 09:32:24 nowa pozycja