Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 553/20 w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2020/10/29

Data wejścia w życie: 2020/10/29


ZARZĄDZENIE NR 553/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782, 1709), w związku z § 6 ust. 3 Uchwały Nr XXII/502/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3816, z 2017 r. poz. 843) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia właściwych warunków realizacji zadań gminy, z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin wyodrębnia się zasób docelowo czynszowy, w skład którego wchodzą lokale wymienione w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 105/18 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin (zm.: Zarządzenie Nr 298/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lipca 2018 r.). 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

 

 Załączniki:

udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, wytworzono: 2020/11/03, odpowiedzialny/a: Małgorzata Waszak, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2020/11/03 15:48:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2020/11/03 15:48:42 nowa pozycja