Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 12/20 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie

Data podpisania: 2020/01/13

Data wejścia w życie: 2020/01/13


Zarządzenie Nr 12/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie

Na podstawie § 20 pkt 6 Uchwały Nr XII/411/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz.6273), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przekazuję Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie  uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach
rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.  

2. Uprawnienia, o których mowa w ust.1 mają zastosowanie do zmian kwoty na danym paragrafie do wysokości 5 000 zł.

§ 2. O podjętej decyzji w sprawie zmian określonych w § 1 zarządzenia Dyrektor Zakładu  Usług Komunalnych w Szczecinie informuje Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 7 dni od daty dokonania zmian.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych
w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

IV
udostępnił: Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2020/01/13, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2020/01/15 09:37:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2020/01/15 09:37:15 nowa pozycja