Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 87/20 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data podpisania: 2020/02/27

Data wejścia w życie: 2020/02/27


ZARZĄDZENIE NR 87/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej


Na podstawie § 44 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r.
poz. 7031 i 7034) w związku z § 1 Uchwały Nr XIV/492/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia
2020 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej zarządzam,
co następuje:


§ 1. Powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:


1) Andrzej Radziwinowicz,
2) Teresa Osik,
3) Maria Rympel,
4) Piotr Regulski,
5) Adrian Cerkowniak,
6) Anna Yang,
7) Alicja Roszkowska,
8) Teresa Góra,
9) Anna Bartczak,
10) Tadeusz Woźniak,
11) Dorota Malińska,
12) Mirosław Gosieniecki.


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi jednostki budżetowej pn. "Zarząd
Budynków i Lokali Komunalnych" w Szczecinie.


§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 292/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (zm. Zarządzenie Nr 355/16 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 16 września 2016 r.).


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


IV
udostępnił: WMiRSPN, wytworzono: 2020/02/27, odpowiedzialny/a: Dyrektor WMiRSPN-Małgorzata Waszak, wprowadził/a: Katarzyna Choromańska-Orowicz, dnia: 2020/03/02 08:58:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Choromańska-Orowicz 2020/03/02 08:58:34 nowa pozycja