Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 115/20 w sprawie powierzenia jednostce budżetowej Gminy Miasto Szczecin przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy koncesji na usługi obejmujące organizację imprez oraz zarządzanie Halą Widowiskowo-Sportową Netto Arena w Szczecinie

Data podpisania: 2020/03/05

Data wejścia w życie: 2020/03/05


ZARZĄDZENIE NR 115/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 5 marca 2020 r.


w sprawie powierzenia jednostce budżetowej Gminy Miasto Szczecin przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy koncesji na usługi obejmujące organizację imprez oraz zarządzanie Halą Widowiskowo-Sportową Netto Arena w Szczecinie


Na podstawie art. 26 ust. 4 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 12 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1528, 1655 i 2020) w związku z art. 15 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 2020) oraz § 2 ust. 2 i § 4 pkt 2, 4 i 8 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/247/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą„ Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji" w jednostkę budżetową pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji" oraz przyjęcia statutu "Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" (zm. Uchwała Nr XLVII/905/05 z dnia 12 grudnia 2005 r., Uchwała Nr LVII/1077/06 z dnia 12 czerwca 2006 r., Uchwała Nr XIV/384/07 z dnia 29 października 2007 r., Uchwała Nr XXV/663/08 z dnia 08 września 2008 r., Uchwała Nr LII/1369/10 z dnia 25 października 2010 r., Uchwała Nr XXII/614/12 z dnia 17 września 2012 r., Uchwała Nr XXXII/937/13 z dnia 15 lipca 2013 r., Uchwała Nr XXXVI/1078/13 z dnia 16 grudnia 2013 r., Uchwała Nr III/8/14 z dnia 22 grudnia 2014 r., Uchwała Nr VIII/145/15 z dnia 26 maja 2015 r., Uchwała Nr XLII/1214/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powierza się jednostce budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie z siedzibą przy ul. Szafera 7 w Szczecinie przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Szczecin postępowania w sprawie zawarcia umowy koncesji na usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1528, 1655 i 2020), obejmujące organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz zarządzanie Halą Widowiskowo - Sportową Netto Arena w Szczecinie, w szczególności do:

1)podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy koncesji;
2)przeprowadzenia postępowania w przedmiocie zawarcia umowy koncesji na usługi oraz prowadzenia kompleksowej formalnoprawnej i merytorycznej obsługi ww. postępowania do czasu jego zakończenia;
3)przyjmowania, zwrotu i zatrzymywania wadium, o ile zostanie przewidziane.
2. W zakresie zobowiązań finansowych, Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie działa w granicach zatwierdzonego budżetu jednostki.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastepcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


IV
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2020/03/05, odpowiedzialny/a: Krzysztof Kupis, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2020/03/12 09:43:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2020/03/12 09:43:15 nowa pozycja