Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 47/20 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2020/02/03

Data wejścia w życie: 2020/02/03


ZARZĄDZENIE NR 47/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 3 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z 2019 r., poz. 2020), art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz § 11 Uchwały Nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1312, z 2013 r. poz. 4458, z 2017 r. poz. 1307) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 70/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, użyte w różnych przypadkach wyrazy „Wydział Gospodarki Nieruchomościami” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości”.


§ 2. W Trybie postępowania w zakresie przygotowywania dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin na rzecz najemców, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin wprowadza sie następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości po otrzymaniu wniosku od Zarządcy przyjmuje go do realizacji i nadaje kolejny numer sprawy.
2. Przystępując do realizacji wniosku, o którym mowa w ust. 1, Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości:
1) zawiadamia najemcę o przeznaczeniu lokalu do zbycia oraz o przysługującym mu pierwszeństwie w nabyciu tego lokalu i uzupełnia wniosek o oświadczenie najemcy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego trybu sprzedaży;
2) zleca wycenę lokalu;
3) sporządza projekt oświadczenia woli Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z wykazem, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z 2019 r. poz. 2020);
4) przekazuje do Biura Obsługi Interesantów wykaz lokali, o którym mowa w pkt 3 stanowiący załącznik do złożonego przez Prezydenta Miasta Szczecin oświadczenia woli, celem wywieszenia na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin;
5) przedstawia najemcy warunki sprzedaży lokalu, w tym ustalonej ceny lokalu, udzielonej od niej bonifikaty oraz konieczności pokrycia kosztów notarialnych i opłat sądowych, związanych z zawarciem umowy sprzedaży, a także zryczałtowanych kosztów związanych z przygotowaniem lokalu do zbycia; zryczałtowane koszty ustala się w oparciu o średni koszt przygotowania do sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego w roku poprzedzającym wycenę zbywanego lokalu, na który składają się wydatki Gminy Miasto Szczecin na wycenę oraz dokumentację z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie dotyczące lokalu mieszkalnego;
6) na podstawie oświadczenia – którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego trybu sprzedaży - złożonego przez najemcę przygotowuje protokół z rokowań w sprawie sprzedaży lokalu, po uprzednim złożeniu przez najemcę oświadczeń w sprawie przyjęcia proponowanych warunków i złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z uchwałami wspólnoty mieszkaniowej – którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego trybu sprzedaży;
7) ustala termin sprzedaży lokalu i zawiadamia o tym wnioskodawcę;
8) uzupełnia wniosek o informację zarządcy - której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego trybu sprzedaży - i dokonuje zbycia lokalu; koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego oraz koszty sądowe z tym związane obciążają jego nabywcę;
9) o fakcie sprzedaży zawiadamia zarządcę lokalu.
3. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w pierwszej kolejności realizuje wnioski, których priorytetowe załatwienie uzasadnione jest szczególnymi względami społecznymi i okolicznościami związanymi ze sprawą sprzedaży.”;
2) użyte w Załączniku nr 6 do trybu sprzedaży wyrażenie „WGN-XIV” zastępuje się wyrażeniem „WMiRSPN-IV”.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin wymienionych w niniejszym zarządzeniu, Prezesom Spółek Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz Dyrektorowi Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.


§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. mieszkaniowych oraz jakości utrzymania miasta.


§ 5. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


IV
udostępnił: WMiRSPN, wytworzono: 2020/02/03, odpowiedzialny/a: Małgorzata Waszak, wprowadził/a: Marzena Oleszczuk-Iber, dnia: 2020/02/12 13:09:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Oleszczuk-Iber 2020/02/12 13:09:21 modyfikacja wartości
Marzena Oleszczuk-Iber 2020/02/12 13:05:05 nowa pozycja