Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 21/20 w sprawie cennika korzystania z gminnych obiektów sportowych

Data podpisania: 2020/01/16

Data wejścia w życie: 2020/02/01


ZARZĄDZENIE NR 21/20

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie cennika korzystania z gminnych obiektów sportowych

 

Na podstawie § 2 i § 4 Uchwały Nr XII/450/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie

Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz upoważnienia Prezydenta

Miasta Szczecin do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów (Dz. Urz. Woj.

Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz.1) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się Cennik korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących

w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, stanowiący załącznik

do Zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek

Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie”.

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 430/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 października

2017 roku w sprawie cennika korzystania z miejskich obiektów sportowych.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


IV
udostępnił: WS, wytworzono: 2020/01/16, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Ewa Szczepańska, dnia: 2020/01/17 09:35:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Szczepańska 2020/01/17 09:35:47 nowa pozycja