Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 44/20 w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do oddziałów klas VII dwujęzycznych oraz zorganizowanych w ramach eksperymentu pedagogicznego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin

Data podpisania: 2020/01/31

Data wejścia w życie: 2020/01/31


ZARZĄDZENIE NR 44/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 stycznia 2020 r.


w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do oddziałów klas VII dwujęzycznych oraz zorganizowanych w ramach eksperymentu pedagogicznego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin


    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 45 ust. 1 i 6, art. 139 ust. 1, art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248 ) zarządzam co następuje:


§ 1. Ustala się na rok szkolny 2020/2021 harmonogram rekrutacji do oddziału klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 37 im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie oraz Szkoły Podstawowej nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Ustala się na rok szkolny 2020/2021 harmonogram rekrutacji do oddziału klasy VII Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinie zorganizowanej w ramach eksperymentu pedagogicznego, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2020/03/18, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2020/03/18 14:06:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2020/03/18 14:06:40 nowa pozycja