Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 99/20 w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzania uzgodnień w zakresie dotyczącym wysokości odszkodowania

Data podpisania: 2020/03/03

Data wejścia w życie: 2020/03/03


Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm.: Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019r., Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019r., Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019r., Zarządzenie Nr 82/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2020r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję zespół ds. przeprowadzania uzgodnień w zakresie dotyczącym wysokości odszkodowania pomiędzy właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem
za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, przejęte z mocy prawa na własność
Miasta Szczecin lub za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne, na podstawie art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65), zwany dalej Zespołem w składzie:

1) Przewodniczący:

Małgorzata Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości;

2) Zastępca Przewodniczącego:

Przemysław Taraciński - Zastępca Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości;

3) Członkowie:

a) Rafał Wołosiak - Kierownik Referatu w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości,

b) Michał Wieczorek - Główny Specjalista w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości,

2.  Zespół, o którym mowa w ust. 1 może działać w składzie co najmniej 3 osobowym, każdorazowo z udziałem Przewodniczącego Zespołu lub Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.

§ 2. W przypadkach, gdy kwota odszkodowania przekroczy wysokość 300000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) kwota uzgodnionego odszkodowania podlega akceptacji przez Zastępcę Prezydenta Miasta ds. mieszkaniowych oraz jakości utrzymania miasta.

§ 3.  Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta ds. mieszkaniowych oraz jakości utrzymania miasta.

§ 4.  Traci moc Zarządzenie Nr 419/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 października 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzania uzgodnień w zakresie dot. wysokości odszkodowania.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


IV
udostępnił: WMiRSPN, wytworzono: 2020/03/05, odpowiedzialny/a: Dyrektor WMiRSPN-Małgorzata Waszak, wprowadził/a: Michał Wieczorek, dnia: 2020/03/05 12:55:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Wieczorek 2020/03/05 12:55:53 modyfikacja wartości
Michał Wieczorek 2020/03/05 12:55:23 nowa pozycja