Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 32/20 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok

Data podpisania: 2020/01/21

Data wejścia w życie: 2020/01/21


Zarządzenie Nr 32/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649 i 2020) oraz § 20 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XII/411/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6273) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2020 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. W zarządzeniu Nr 2/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok (zm. Zarządzenie Nr 10/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2020 r.; Zarządzenie Nr 17/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 stycznia 2020 r.), wprowadzam zmiany w załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Architektowi Miasta wymienionemu w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


IV
udostępnił: Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2020/01/21, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2020/01/24 14:34:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2020/01/24 14:34:46 nowa pozycja