Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 101/20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego

Data podpisania: 2020/03/03

Data wejścia w życie: 2020/03/03


ZARZĄDZENIE NR 101/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego


Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 82/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2020 r.), art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688,1570 i 2020), § 11 ust. 1 Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/442/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok oraz § 4 ust. 19 Zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania w Otwartym Konkursie Ofert Nr BDO/IK/2020/050 na realizację zadania publicznego pn. „Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego – Wspieranie Piłki Nożnej Wiosna 2020” w składzie:
Przewodniczący:
1) Krzysztof Kupis - Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin;
Członkowie:
2) Michał Jarmułowicz - Inspektor w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Szczecin;
3) Ewa Szczepańska - Inspektor w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Szczecin;
4) Paweł Cichecki - Stowarzyszenie Academia;
5) Radosław Adamski - Stowarzyszenie DOC4US;
Sekretarz:
6) Ilona Krupecka - Główny Specjalista w Biurze Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin.
§ 2. 1. Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1 jest ocena merytoryczna oraz rekomendowanie do realizacji ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert Prezydentowi Miasta lub działającemu w imieniu Prezydenta Miasta właściwemu Zastępcy Prezydenta.
2. Prace Komisji Konkursowej będą prowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XII/442/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok oraz Zarządzeniem Nr 545/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


IV
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/03/03, odpowiedzialny/a: Magdalena Błaszczyk, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2020/03/11 15:31:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2020/03/11 15:31:05 nowa pozycja