Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 213/20 w sprawie wymagań umożliwiających wznowienie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin

Data podpisania: 2020/05/05

Data wejścia w życie: 2020/05/05


ZARZĄDZENIE NR 213/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 5 maja 2020 r.


w sprawie wymagań umożliwiających wznowienie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin


    Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 i z 2020 r. poz. 374) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742 i 780) zarządzam, co następuje:


§ 1. Od dnia 6 maja 2020 r. wznowienie funkcjonowania przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin, nastąpi po spełnieniu wymagań wskazanych w wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, udostępnionych na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w szczególności przygotowaniu wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, zaopatrzeniu pracowników w środki ochrony osobistej.


§ 2. Wznowienie funkcjonowania przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin, będzie możliwe po zawiadomieniu organu prowadzącego o spełnieniu wymagań wskazanych w wytycznych, o których mowa w § 1 Zarządzenia.


§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


IV
udostępnił: Wydziaø Oßwiaty, wytworzono: 2020/05/06, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaß, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2020/05/06 12:25:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2020/05/06 12:25:42 nowa pozycja