Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 149/20 w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Miasta Szczecin bezpiecznych warunków pracy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Data podpisania: 2020/03/19

Data wejścia w życie: 2020/03/19


ZARZĄDZENIE NR 149/20
 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 
 z dnia 19 marca 2020 r.


w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Miasta Szczecin bezpiecznych warunków pracy w związku zrozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2


Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 35 ust. 2  w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) w związku z art. 209 2 § 1 i art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r.poz. 1040, 1043 i 1495, z 2018 r. poz. 2245 i 2432) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu ograniczenia zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmierzając do zapewnienia pracownikom Urzędu Miasta Szczecin bezpiecznych warunków pracy ustalam, co następuje:

1) wykonywanie pracy przez wszystkie jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin odbywa się w godzinach 7:30-15:30;

2) przebywanie pracowników na terenie budynku Urzędu Miasta możliwe jest wyłącznie w godzinach, o których mowa w pkt 1;

3) wstrzymuje się wszystkie zgody udzielone na indywidualny rozkład czasu pracy oraz zgody  na pracę w godzinach nadliczbowych;

4) pracownicy przed rozpoczęciem wykonywania pracy:

a) zobowiązani są okazać przed wejściem do budynku Urzędu Miasta Szczecin identyfikator, o którym mowa  w Regulaminie pracy Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 535/17 Prezydenta Miasta Szczecin z 15 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miasta Szczecin ( zm. Zarządzenie Nr 530/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2018 r.),

b) podlegają sprawdzeniu temperatury ciała w celu ewentualnego wykluczenia objawów wirusa SARS-CoV-2 w postaci gorączki.

§ 2. Ograniczenia, o których mowa w § 1 mają zastosowanie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania.

§ 3. Wyniki badań, o których mowa w § 1 pkt 4 lit. b nie  będą rejestrowane,  przekazywane do żadnego systemu elektronicznego ani też utrwalane w formie papierowej. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Szczecin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


Załączniki:

IV
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2020/03/19, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/03/20 09:47:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/03/20 09:47:13 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2020/03/20 08:11:03 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2020/03/20 08:10:51 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2020/03/19 16:00:58 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2020/03/19 15:59:59 nowa pozycja