Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 545/19 w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Data podpisania: 2019/12/23

Data wejścia w życie: 2020/01/01


ZARZĄDZENIE NR 545/19
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r.) oraz art. 11 ust. 1 i 2, art. 12, art. 13, 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) zarządzam co następuje: 


§ 1. Ustala się zasady współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiące Załącznik do niniejszego Zarządzenia, zwane dalej Zasadami.


§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 499/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (zm. Zarządzenie Nr 512/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2014 r.).


§ 3.
Do otwartych konkursów ofert ogłoszonych, wniosków o realizację zadania z inicjatywy własnej oraz ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, a także wniosków o przydział nieruchomości lub lokalu, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowego zarządzenia, o którym mowa w § 2 za wyjątkiem § 4ust. 15, ust. 16, ust. 17, ust. 19, ust. 20 oraz § 6 ust. 8 i ust. 9 zasad współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego stanowiących załącznik do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom wydziałów i kierownikom biur Urzędu Miasta Szczecin. 


§ 5
. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2019/12/23, odpowiedzialny/a: Magdalena Błaszczyk, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/11/12 15:19:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/11/12 15:19:07 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2019/12/31 12:19:40 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2019/12/31 12:01:59 nowa pozycja