Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 145/19 w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2019/04/09

Data wejścia w życie: 2019/04/09


                                                                          ZARZĄDZENIE NR 145/19
                                                                 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                            z dnia 9 kwietnia 2019 r.


w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 64 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin, stanowiący załącznik do zarządzenia.


§ 2. Dyrektorów wydziałów, kierowników biur oraz samodzielne stanowiska w Urzędzie Miasta Szczecin zobowiązuje się do współpracy oraz realizacji zadań związanych z :
1) obronnością kraju;
2) systemem zbiorowego bezpieczeństwa;
3) zamówieniami publicznymi;
4) realizacją projektów współfinansowanych w ramach z bezzwrotnej pomocy finansowej;
5) ochroną danych osobowych;
6) ochroną informacji niejawnych;
7) udostępnianiem informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu
ponownego wykorzystania w zakresie działania wydziału/biura;
8) podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
9) systemem rejestracji i obiegu dokumentów;
10) aktualizacją obowiązujących procedur załatwianych spraw;
11) wykonywaniem czynności dysponenta budżetu w powierzonej części budżetu Miasta;
12) prowadzeniem rejestrów umów;
13) nadzorem nad wykorzystaniem mienia, w tym przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin;
14) prowadzeniem baz danych wynikających z zadań jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin;
15) aktualizacją stron internetowych wydziałów/ biur;
16) zapewnieniem aktualizacji w Biuletynie Informacji Publicznej i wewnątrzurzędowym systemie informacyjnym Uminet zasobów informacyjnych dotyczących wydziałów i biur;
17) ustalaniem priorytetów inwestycyjnych w zakresie planów i programów inwestycyjnych;
18) kreowaniem wizerunku Miasta zgodnie z obowiązującą strategią Marki Floating Garden 2050 Projekt;
19) przekazywaniem do Biura Prezydenta Miasta informacji o planowanych przez wydziały i biura działaniach;
20) monitoringiem prowadzonym przez Biuro Prezydenta Miasta realizacji zadań jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin;
21) wykonywaniem czynności właścicielskich wynikających z kodeksu cywilnego i innych ustaw, w stosunku do nieruchomości Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa w zakresie realizowanych zadań przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin;
22) przeprowadzaniem na terenie Miasta konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz współpracą w tym zakresie z Koordynatorem ds. Konsultacji Społecznych;
23) informowaniem Miejskiego Konserwatora Zabytków o dokonywanych uzgodnieniach związanych z planami inwestycyjnymi, projektami oraz pracami budowlanymi, konserwatorskimi i innymi działaniami na obszarach oraz przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
24) realizacją zadań z zakresu pomocy publicznej w ramach właściwości wydziału/biura oraz współdziałaniem w tym zakresie z Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych;
25) kontrolą zarządczą.


§ 3. 1. Wykładni interpretacyjnej przepisów zarządzenia stanowiących uszczegółowienie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin dokonuje Sekretarz Miasta.
2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.


§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 67/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 131/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 281/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 368/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 375/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 5/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 stycznia 2019 r.).


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                        Prezydent Miasta

                                                        Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2019/04/09, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2019/04/11 10:37:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2019/04/11 10:37:13 nowa pozycja