Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 414/19 w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Smart City Miasta Szczecin

Data podpisania: 2019/10/01

Data wejścia w życie: 2019/10/01


Zarządzenie Nr 414/19
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Smart City Miasta Szczecin

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309,1571 i 1696) oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół strategiczny ds. Smart City Miasta Szczecin, zwany dalej Zespołem,
w składzie:

Przewodniczący Zespołu:

1) Paweł Adamczyk - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej;

Członkowie:

2) Daniel Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami;

3) Łukasz Kosmala – Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Projektami;

4) Katarzyna Wiśniewska – Dyrektor działu projektów w Szczecińskim Parku Naukowo Technologicznym Technopark Pomerania;

5) Artur Ratuszyński – firma: S Movens Artur Ratuszyński (usługi doradcze oraz informacyjne w zakresie strategii i rozwoju);

6) Marcin Galicki - Prezes Zarządu Grupy Wspieram.to;

7) Jakub Roszkiewicz – Dyrektor Pionu Innowacji i Rozwoju w Szczecińskiej Energetyce Cieplnej;

8) Krzysztof Bujak – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej;

9) Szczepan Stempiński - Pełnomocnik Prezydenta ds. bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin.

§ 2. Zespół jest ciałem doradczym Prezydenta Miasta Szczecin, które projektuje
i wypracowuje rozwiązania w obszarze Smart City, z uwzględnieniem czynników społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz przestrzenno-funkcjonalnych.

§ 3. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) zidentyfikowanie obszarów funkcjonowania miasta dla możliwych wdrożeń rozwiązań
z zakresu Smart City;

2) opracowywanie propozycji rozwiązań, w tym ustalanie priorytetów dla realizacji zadań z obszaru Smart City;

3) weryfikacja i ocena już funkcjonujących rozwiązań z obszaru Smart City, ich integracja oraz łączenie z innymi procesami zachodzącymi na terenie Gminy Miasto Szczecin;

4) opiniowanie rozwiązań projektowych zgłaszanych przez interesariuszy i jednostki miejskie, w tym przygotowywanie rekomendacji do decyzji Prezydenta Miasta Szczecin;

5) prowadzenie i zlecanie badań społecznych;

6) współpraca z instytucjami zewnętrznymi np. uczelniami, agencjami badawczymi, operatorami nieruchomości;

7) koordynowanie prac w zakresie Smart City na terenie Gminy Miasto Szczecin;

8) współpraca z wydziałami/biurami Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialnymi za aplikowanie o środki pomocowe;

9) poszukiwanie nowych partnerów dla przedsięwzięć w obszarze Smart City i umożliwianie współpracy między nimi.

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu oraz reprezentuje Zespół. W przypadku jego nieobecności, Zespół reprezentuje osoba wskazana przez Przewodniczącego.

2. Na zaproszenie Przewodniczącego w pracach Zespołu – mogą brać udział z głosem doradczym:

1) przedstawiciele organizacji pozarządowych;

2) pracownicy naukowi wyższych uczelni lub jednostek badawczo – rozwojowych;

3) niezależni eksperci;

4) radni Rady Miasta Szczecin oraz radni Rad Osiedlowych;

5) przedstawiciele podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w obszarze Smart City.

3. Przewodniczący Zespołu:

1) ustala harmonogram prac, terminy obrad Zespołu oraz ich porządek;

2) odpowiada za kontakty z członkami Zespołu;

3) informuje członków Zespołu o terminach posiedzeń;

4) zaprasza na posiedzenia Zespołu przedstawicieli organów, instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Zespole;

5) zapewnia obsługę techniczno – organizacyjną i dokumentuje ustalenia z posiedzeń Zespołu.

§ 5. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej, niż raz na kwartał. W razie potrzeby Przewodniczący może zwołać dodatkowe posiedzenie Zespołu.

§ 6. Opinie lub wnioski podejmowane są w drodze pisemnych uzgodnień, a w przypadku rozbieżności w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 7. Członkostwo w Zespole jest nieodpłatne.

§ 8. 1. Członkom Zespołu niebędącym pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań Zespołu, o których mowa w §  3,   zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1, na pierwszym posiedzeniu Zespołu składają oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy, w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań Zespołu.

§ 9. Dyrektorzy oraz kierownicy wydziałów/biur Urzędu Miasta Szczecin oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, a także Prezesi zarządu Spółek z udziałem Gminy Miasto Szczecin są zobowiązani do współpracy z Zespołem w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 3, w szczególności do terminowego przekazywania Zespołowi wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania zadań.

§ 10. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami.

§ 11. Traci moc Zarządzenie Nr 153/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobilnosci transportu (zm. Zarządzenie Nr 173/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 maja 2019 r.)

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/10/02, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Jacek Karpowicz, dnia: 2019/10/02 12:57:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jacek Karpowicz 2019/10/02 12:57:19 nowa pozycja