Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 418/19 w sprawie ustanowienia Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową

Data podpisania: 2019/10/03

Data wejścia w życie: 2019/10/03


 

Zarządzenie Nr 418/19
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 3 października 2019 r.

w sprawie ustanowienia Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową
w dziedzinie:

1) nauk ścisłych i przyrodniczych;

2) nauk humanistyczno – społecznych;

3) nauk inżynieryjno – technicznych;

4) nauk medycznych i nauki o zdrowiu.

2. Za pracę naukową rozumie się: rozprawy doktorskie, prace magisterskie, inżynierskie
i licencjackie.

§ 2. Zasady przeprowadzenia konkursu o Nagrody, o których mowa w § 1 ust. 1, określa Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta.

§ 4. Tracą moc:

1) Zarządzenie Nr 133/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym;

2) Zarządzenie Nr 134/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca  2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje;

3) Zarządzenie Nr 135/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/10/09, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2019/10/09 12:32:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2019/10/09 12:32:47 nowa pozycja