Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 452/19 w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Akademickiego Szczecina

Data podpisania: 2019/10/25

Data wejścia w życie: 2019/10/25


 

Zarządzenie Nr 452/19
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Akademickiego Szczecina

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydneta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r.),zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół strategiczny ds. Akademickiego Szczecina, zwany dalej Zespołem
w składzie:

Przewodniczący Zespołu:

1) Iwona Łabaziewicz  – Zastępca Dyrektora w Biurze Prezydenta Miasta;

Członkowie:

2) Daniel Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami;

3) Monika Tomczyk – Dyrektor Szczecińskiego Inkubatora Kultury;

4) Paweł Szkaplewicz - przedstawiciel szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii;

5) Artur Ratuszyński – firma: S - Movens Artur Ratuszyński (usługi doradcze oraz informacyjne w zakresie strategii i rozwoju);

6) Marcin Gregorczyk – Starszy Specjalista w Biurze Promocji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego;

7) Marta Braun – Główny Specjalista w Biurze Prezydenta Miasta.

§ 2. Zespół jest ciałem doradczym Prezydenta Miasta Szczecin, który projektuje
i wypracowuje rozwiązania w ramach procesu realizacji zadań z zakresu Akademickiego Szczecina, z uwzględnieniem czynników społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz nastawionych na rozwój indywidualnych inicjatyw, ambicji, pomysłów i wyzwań.

§ 3. Do zadań Zespołu należy integracja strategii, polityk, programów, a w szczególności:

1) opracowywanie propozycji rozwiązań, w tym określanie kierunków działań wspierających rozwój nauki i szkolnictwa wyższego, w tym prorozwojowych, perspektywicznych dziedzin nauki;

2) opiniowanie rozwiązań projektowych zgłaszanych przez interesariuszy i jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin, w tym przygotowywanie rekomendacji do decyzji Prezydenta Miasta Szczecin;

3) integracja działań w obszarze współpracy Miasta Szczecin ze środowiskiem akademickim oraz uczelniami wyższymi w tym w zakresie wspólnych inicjatyw, przyczyniających się do rozwoju Miasta Szczecin;

4) współpraca z jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za pozyskiwanie środków pomocowych;

5) integracja procesu komunikowania w zakresie realizowanych przedsięwzięć wspierających rozwój szczecińskiego ośrodka naukowo-akademickiego;

6) współpraca z instytucjami zewnętrznymi np. uczelniami, operatorami nieruchomości, agencjami badawczymi, w tym inicjowanie badań społecznych;

7) poszukiwanie nowych partnerów dla przedsięwzięć rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego i umożliwianie współpracy między nimi.

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu oraz reprezentuje Zespół, a w przypadku jego nieobecności, Zespół reprezentuje osoba wskazana przez Przewodniczącego.

2. Na zaproszenie Przewodniczącego w pracach Zespołu – mogą brać udział z głosem doradczym:

1) przedstawiciele Uczelni Wyższych lub jednostek badawczo – rozwojowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia związane ze szczecińskim ośrodkiem naukowym oraz współpracy środowisk nauki;

2) niezależni eksperci;

3) radni Rady Miasta Szczecin oraz radni Rad Osiedlowych.

3. Przewodniczący Zespołu:

1) ustala harmonogram prac, terminy obrad Zespołu oraz ich porządek;

2) odpowiada za kontakty z członkami Zespołu;

3) informuje członków Zespołu o terminach posiedzeń;

4) zaprasza na posiedzenia Zespołu przedstawicieli organów, instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Zespole;

5) zapewnia obsługę techniczno – organizacyjną i dokumentowanie ustaleń z posiedzeń Zespołu.

§ 5. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej, niż raz na kwartał. W razie potrzeby Przewodniczący może zwołać dodatkowe posiedzenie Zespołu.

§ 6. Opinie lub wnioski podejmowane są w drodze pisemnych uzgodnień, a w przypadku rozbieżności poprzez głosowanie, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 7. Członkostwo w Zespole jest nieodpłatne.

§ 8. 1. Członkom Zespołu niebędącym pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań Zespołu, o których mowa w §  3,   zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1, na pierwszym posiedzeniu Zespołu składają oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy, w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań Zespołu.

§ 9. Dyrektorzy oraz kierownicy wydziałów/biur Urzędu Miasta Szczecin oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, a także Prezesi Spółek z udziałem Gminy Miasto Szczecin są zobowiązani do współpracy z Zespołem w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 3, w szczególności do terminowego przekazywania Zespołowi wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania zadań.

§ 10. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/10/28, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2019/10/28 14:54:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2019/10/28 14:54:05 nowa pozycja