Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 402/19 w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. rewitalizacji Miasta Szczecin

Data podpisania: 2019/09/18

Data wejścia w życie: 2019/09/18


 ZARZĄDZENIE NR 402/19
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. rewitalizacji Miasta Szczecin
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r.) zarządzam, co następuje:  

§ 1. Powołuję Zespół strategiczny ds. rewitalizacji Miasta Szczecin, zwany dalej Zespołem w składzie:
 
Przewodniczący Zespołu:
1)Grażyna Szotkowska - Prezes Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.;
 
Członkowie:
2) Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami;
3) Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta ds. mieszkaniowych oraz jakości utrzymania miasta;
4) Olga Wasieńko- Stefanowska - Główny specjalista w Biurze Architekta Miasta;
5) Artur Ratuszyński - firma: S Movens Artur Ratuszyński (usługi doradcze oraz informacyjne w zakresie strategii i rozwoju);
6) Paweł Jaworski - firma: Paweł Jaworski (koordynowanie procesów prototypowania);
7) Kinga Rabińska – przedstawiciel Stowarzyszenia Edukacyjno-Artystycznego „Oswajanie sztuki”;
8) Tomasz Klek - rzecznik prasowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o. o.;
9) Zofia Fiuk - Dymek - Dyrektor jednostki budżetowej pn. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta.
 
§ 2. Zespół jest ciałem doradczym Prezydenta Miasta Szczecin, który projektuje
i wypracowuje rozwiązania w ramach procesu rewitalizacji Miasta Szczecin, z uwzględnieniem czynników społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz przestrzenno-funkcjonalnych.
 
§ 3. Do zadań Zespołu należy integracja strategii, polityk, programów, a w szczególności:
1)opracowywanie propozycji rozwiązań, w tym priorytetyzacji zadań z obszaru rewitalizacji Miasta Szczecin;
2)opiniowanie rozwiązań projektowych zgłaszanych przez interesariuszy i jednostki miejskie, w tym przygotowywanie rekomendacji do decyzji Prezydenta Miasta Szczecin;
3)integracja zadań z obszaru rewitalizacji oraz łączenie ich z innymi procesami zachodzącymi na terenie Gminy Miasto Szczecin;
4)inicjonowanie badań społecznych w zakresie procesu rewitalizacji Miasta Szczecin;
5)współpraca z instytucjami zewnętrznymi np. uczelniami, agencjami badawczymi, operatorami nieruchomości;
6)opiniowanie  działań i przedsięwzięć w zakresie rewitalizacji, w tym  projekt gminnego programu rewitalizacji;
7)współpraca z jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za pozyskiwanie środków pomocowych;
8)poszukiwanie nowych partnerów dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych i umożliwianie współpracy między nimi;
9)integracja procesu komunikowania w zakresie działań w obszarze rewitalizacji Miasta Szczecin.
 
§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu oraz reprezentuje Zespół. W wypadku jego nieobecności, Zespół reprezentuje osoba wskazana przez Przewodniczącego.
2.Na zaproszenie Przewodniczącego w pracach Zespołu – mogą brać udział z głosem doradczym:
1) przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia związane z rewitalizacją Miasta Szczecin;
2) pracownicy naukowi wyższych uczelni lub jednostek badawczo – rozwojowych;
3) niezależni eksperci;
4) radni Rady Miasta Szczecin oraz radni Rad Osiedlowych;
5) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą.
3.Przewodniczący Zespołu:
1) ustala harmonogram prac, terminy obrad Zespołu oraz ich porządek;
2) odpowiada za kontakty z członkami Zespołu;
3) informuje członków Zespołu o terminach posiedzeń;
4) zaprasza na posiedzenia Zespołu przedstawicieli organów, instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Zespole;
5) zapewnia obsługę techniczno – organizacyjną i dokumentowanie ustaleń z posiedzeń Zespołu.
 
§ 5. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej, niż raz na kwartał. W razie potrzeby Przewodniczący może zwołać dodatkowe posiedzenie Zespołu.
 
§ 6. Opinie lub wnioski podejmowane są w drodze pisemnych uzgodnień, a w wypadku rozbieżności w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W wypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.
 
§ 7. Członkostwo w Zespole jest nieodpłatne.
 
§ 8. 1. Członkom Zespołu niebędącym pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań Zespołu, o których mowa w §  3, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1, na pierwszym posiedzeniu Zespołu składają oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy, w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań Zespołu.
§ 9. Dyrektorzy oraz kierownicy wydziałów/biur Urzędu Miasta Szczecin oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, a także Prezesi Spółek z udziałem Gminy Miasto Szczecin są zobowiązani do współpracy z Zespołem w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 3, w szczególności do terminowego przekazywania Zespołowi wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania zadań.
 
§ 10. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami.
 
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta
 
Piotr Krzystek

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/09/20, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2019/09/20 09:28:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2019/09/20 09:28:56 modyfikacja wartości
Marta Braun 2019/09/20 09:27:35 nowa pozycja