Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 437/19 w sprawie powołania Rady Strategii

Data podpisania: 2019/10/14

Data wejścia w życie: 2019/10/14


 

Zarządzenie Nr 437/19
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie powołania Rady Strategii

Na podstawie pkt 10.2.3 Strategii Rozwoju Szczecina 2025 stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025 zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Radę Strategii zwaną dalej Radą, w składzie:

Przewodniczący Rady:

1) Prezydent Miasta Szczecin;

Członkowie:

2) Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ds. mieszkaniowych oraz jakości utrzymania miasta - Koordynator Programu Strategicznego I: Szczecin - miasto wysokiej jakości życia;

3) Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ds. strategii i relacji z mieszkańcami - Koordynator Programu Strategicznego II: Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki;

4) Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ds. społecznych - Koordynator Programu Strategicznego III: Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego;

5) Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ds. inwestycji i zarządzania projektami Koordynator Programu Strategicznego IV: Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitarne;

6) Sekretarz Miasta Szczecin;

7) Skarbnik Miasta Szczecin;

8) Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta;

9) Dyrektor Biura Prezydenta Miasta;

10) Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta;

11) Dyrektor Wydziału Zarządzania Projektami;

12) Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Szczecin;

13) Przewodniczący Zespołów Strategicznych powołani odrębnymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin.

§ 2. Do zadań Rady należy:

1) zatwierdzanie propozycji programów strategicznych;

2) zatwierdzanie propozycji programów skorelowanych z celami operacyjnymi, przygotowywanych fakultatywnie przez wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin;

3) wybór projektów i zadań do Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina spośród propozycji zgłoszonych do programów strategicznych;

4) sporządzanie informacji z realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina w celu przedłożenia Radzie Miasta Szczecin;

5) koordynowanie aktualizacji Strategii.

§ 3. Na zaproszenie Przewodniczącego w pracach Rady – mogą brać udział z głosem doradczym:

1) przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia związane ze strategią i rozwojem Miasta Szczecin;

2) pracownicy naukowi wyższych uczelni lub jednostek badawczo – rozwojowych;

3) niezależni eksperci.

§ 4. 1. Członkom Rady niebędącym pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań Rady, o których mowa w §  2, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Członkowie Rady, o których mowa w ust. 1, na pierwszym posiedzeniu Rady składają oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy, w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań Rady.

§ 5. Dyrektorzy oraz kierownicy wydziałów/biur Urzędu Miasta Szczecin oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, a także Prezesi Spółek z udziałem Gminy Miasto Szczecin są zobowiązani do współpracy z Radą w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności do terminowego przekazywania Radzie wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania zadań.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 281/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Koordynatorów Programów Strategicznych oraz powołania Rady Strategii.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek

 


 


IV
udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/10/17, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2019/10/17 10:42:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2019/10/17 10:42:24 nowa pozycja