Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 415/19 w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. rozwoju relacji międzynarodowych w ujęciu transgranicznym i transregionalnym Miasta Szczecin

Data podpisania: 2019/10/01

Data wejścia w życie: 2019/10/01


Zarządzenie Nr 415/19
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. rozwoju relacji międzynarodowych w ujęciu transgranicznym i transregionalnym Miasta Szczecin

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół strategiczny ds. rozwoju relacji międzynarodowych w ujęciu transgranicznym i transregionalnym Miasta Szczecin, zwany dalej Zespołem w składzie:

Przewodniczący Zespołu:

1) Aleksandra Piasecka - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy międzynarodowej Gminy Miasto Szczecin;

Członkowie:

2) Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami;

3) Artur Ratuszyński - firma: S Movens Artur Ratuszyński (usługi doradcze oraz informacyjne w zakresie strategii i rozwoju);

4) Monika Żukowska - Główny Specjalista w Biurze Prezydenta Miasta;

5) Irena Stróżyńska - Wicedyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania;

6) Przemysław Jackowski - przedstawiciel Service und Beratungscenter w Schwedt;

7) Jolanta Buczek - specjalista ds. wsparcia i obsługi biznesu w Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej;

8) Łucja Kalkstein - przedstawiciel Skandynawsko - Polskiej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

§ 2. Zespół jest ciałem doradczym Prezydenta Miasta Szczecin, który projektuje i wypracowuje rozwiązania w ramach procesu rozwoju relacji międzynarodowych w ujęciu transgranicznym i transregionalnym Miasta Szczecin, z uwzględnieniem czynników społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz przestrzenno-funkcjonalnych.

§ 3. Do zadań Zespołu należy integracja strategii, polityk, programów a w szczególności:

1) opracowywanie propozycji aktywności i kierunków współpracy, w tym priorytetyzacji zadań z obszaru rozwoju relacji międzynarodowych Miasta Szczecin;

2) opracowanie i wdrożenie spójnej wizji koncepcji rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina;

3) opracowanie planu rozwoju relacji ze Skandynawią;

4) opiniowanie propozycji współpracy w zakresie rozwoju relacji międzynarodowych Miasta Szczecin w nowych kierunkach;

5) wdrożenie nowej koncepcji współpracy z Miastami Partnerskimi;

6) współpraca z instytucjami zewnętrznymi np. uczelniami, instytutami badawczymi, stowarzyszeniami;

7) integracja procesu komunikowania działań w zakresie rozwoju relacji międzynarodowych Miasta Szczecin.

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu oraz reprezentuje Zespół.
W przypadku jego nieobecności, Zespół reprezentuje osoba wskazana przez Przewodniczącego.

2. Na zaproszenie Przewodniczącego w pracach Zespołu – mogą brać udział z głosem doradczym:

1) przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia związane ze współpracą międzynarodową;

2) polscy i zagraniczni przedstawiciele innych instytucji i firm, samorządów, krajów związkowych, ministerstw;

3) pracownicy naukowi wyższych uczelni lub jednostek badawczo – rozwojowych;

4) niezależni eksperci;

5) radni Rady Miasta Szczecin oraz radni Rad Osiedli.

3. Przewodniczący Zespołu:

1) ustala harmonogram prac, terminy obrad Zespołu oraz ich porządek;

2) odpowiada za kontakty z członkami Zespołu;

3) informuje członków Zespołu o terminach posiedzeń;

4) zaprasza na posiedzenia Zespołu przedstawicieli organów, instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Zespole;

5) zapewnia obsługę techniczno – organizacyjną i dokumentowanie ustaleń z posiedzeń Zespołu.

§ 5. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej, niż raz na kwartał. W razie potrzeby Przewodniczący może zwołać dodatkowe posiedzenie Zespołu.

§ 6. Opinie lub wnioski podejmowane są w drodze pisemnych uzgodnień, a w przypadku rozbieżności w drodze głosowania, zwykłą wiekszością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 7. Członkostwo w Zespole jest nieodpłatne.

§ 8. 1. Członkom Zespołu niebędącym pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań Zespołu, o których mowa w §  3, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1, na pierwszym posiedzeniu Zespołu składają oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy, w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań Zespołu.

§ 9. Dyrektorzy oraz kierownicy wydziałów/biur Urzędu Miasta Szczecin oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, a także Prezesi Zarządu Spółek z udziałem Gminy Miasto Szczecin są zobowiązani do współpracy z Zespołem w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 3, w szczególności do terminowego przekazywania Zespołowi wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania zadań.

§ 10. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


IV
udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/10/02, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Jacek Karpowicz, dnia: 2019/10/02 12:59:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jacek Karpowicz 2019/10/02 12:59:37 nowa pozycja