Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych z monitoringu i jest Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie.
   
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie możliwy jest pod numerem tel. 91 4351144 lub adresem email: iod@mjog.szczecin.pl 
   
 3. Dane osobowe z monitoringu przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
   
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
   
 5. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w RODO, z uwzględnieniem praw i obowiązków Administratora Danych wynikających z przepisów prawa.
   
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
   
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
   
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
   
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2018/05/25, odpowiedzialny/a: dyrektor jednostki, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2018/05/25 09:14:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2018/05/25 09:14:57 nowa pozycja