Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67222179

Aktualna strona: 193795

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 127/17 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/03/31

Data wejścia w życie: 2017/04/01


                                       ZARZĄDZENIE NR 127/17
                              PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                        z dnia 30 marca 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948)
zarządzam, co następuje:


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do
Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26
lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
26 października 2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
13 grudnia 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 31 w ust. 1 w pkt 3 uchyla się lit b,
2) w § 37 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem zagadnień dotyczących
repatriacji Polaków z zagranicy oraz wypłaty cudzoziemcom posiadającym Kartę
Polaka świadczeń pieniężnych,”.
 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych
wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów
i biur Urzędu Miasta Szczecin.
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.
 

                                                   Prezydent Miasta
                                                     Piotr Krzystek
 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin