Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 71810585

Aktualna strona: 235374

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 431/17 w sprawie przyznawania marki "Zrobione w Szczecinie"

Data podpisania: 2017/10/03

Data wejścia w życie: 2017/10/03


ZARZĄDZENIE NR 431/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 3 października 2017 r.

w sprawie przyznawania marki „Zrobione w Szczecinie”

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) w związku z § 1 pkt 16 lit. c Zarządzenia Nr 414/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 września 2017 r. sprawie Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania marki „Zrobione w Szczecinie”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 241/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie przyznawania marki „Zrobione w Szczecinie”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr KrzystekLista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin