Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65105735

Aktualna strona: 174153

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 80/17 w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/02/27

Data wejścia w życie: 2017/03/01


ZARZĄDZENIE NR 80/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 lutego 2017 r.


w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin


Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 34 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) w związku z § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Szczecin PIOTR KRZYSTEK pełni funkcję Kierownika Urzędu Miasta, zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, zwierzchnika w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pełni funkcję organu samorządu terytorialnego przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, kieruje realizacją zadań Urzędu Miasta Szczecin, określa politykę zagraniczną miasta, sprawuje nadzór nad zapewnieniem porządku publicznego, komunikacją społeczną i marketingową oraz kontrolą i audytem wewnętrznym, zapewnieniem ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych, odpowiada za sprawy związane z obronnością kraju oraz obroną cywilną miasta, bezpieczeństwem i higieną pracy.

§ 2. Zastępcom Prezydenta Miasta powierzam prowadzenie niżej określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin :
1) Zastępcy Prezydenta ds. społecznych - KRZYSZTOFOWI SOSCE powierzam koordynowanie i integrację działań w sferze społecznej, w tym:
a) oświatę,
b) pomoc społeczną,
c) ochronę zdrowia,
d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) kulturę,
f) sport i turystykę,
g) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
h) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;
2) Zastępcy Prezydenta ds. inwestycji i zarządzania projektami - MICHAŁOWI PRZEPIERZE powierzam sferę inwestycji, zarządzania projektami i wspierania biznesu, w tym:
a) koordynowanie inwestycji miejskich,
b) Wieloletni Program Rozwoju Szczecina,
c) wspieranie biznesu, obsługę inwestorów i aktywizację gospodarczą,
e) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
f) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;
3) Zastępcy Prezydenta ds. rozwoju i relacji z mieszkańcami - DANIELOWI WACINKIEWICZOWI powierzam sprawy rozwoju miasta oraz dialogu społecznego, w tym:
a) koordynowanie tworzenia, aktualizacji i monitorowania strategii miasta,
b) koordynowanie dialogu z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi,
c) programy współpracy międzynarodowej oraz obsługę kontaktów zagranicznych miasta,
d) planowanie przestrzenne,
e) ład budowlany i architektoniczny,
f) administrację geodezyjną i kartograficzną,
g) nadzór w zakresie obrotu nieruchomościami,
h) rewitalizację obszarów miejskich,
i) ochronę konserwatorską zabytków,
j) ochronę praw konsumenckich,
k) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
l) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;
4) Zastępcy Prezydenta ds. komunalnych - MARCINOWI PAWLICKIEMU powierzam zarządzanie infrastrukturą komunalną i bieżące utrzymanie miasta, w tym:
a) bezpieczne funkcjonowanie miasta,
b) lokalny transport zbiorowy, inżynierię i organizację ruchu drogowego,
c) bieżące funkcjonowanie miasta,
d) gospodarkę odpadami komunalnymi oraz utrzymanie porządku i czystości w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta,
e) handel, usługi i targowiska,
f) ochronę środowiska, gospodarkę leśną, cmentarze i ochronę zwierząt,
g) administrację geologiczną,
h) politykę mieszkaniową,
i) współpracę z radami osiedli,
j) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
k) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

§ 3. Sekretarzowi Miasta RYSZARDOWI SŁOCE powierzam prowadzenie niżej określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin:

1) organizację pracy Prezydenta Miasta oraz koordynowanie współpracy Prezydenta z Radą Miasta i Urzędem;
2) zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu Miasta, sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz koordynację i nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Urzędu;
3) realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
4) kontrolę jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin;
5) zapewnienie sprawnej obsługi interesantów;
6) ochronę danych osobowych oraz nadzór w zakresie udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania;
7) obsługę kontaktów zewnętrznych oraz spraw miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta;
8) zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności;
9) akty stanu cywilnego;
10) nadzór właścicielski;
11) ubezpieczenia miasta;
12) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami oraz nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta.

§ 4. Skarbnik Miasta STANISŁAW LIPIŃSKI odpowiada za zarządzanie finansami miasta, w tym sprawy z zakresu:
1) pozyskiwania przychodów i kontroli wydatków w budżecie miasta - polityki finansowej miasta;
2) analizy efektywności działania jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w procesie koordynowania ich przekształceń i prywatyzacji;
3) obsługi finansowo-księgowej miasta i Urzędu;
4) pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
5) realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów;
6) spadkobrania ustawowego przypadającego Gminie Miasto Szczecin oraz Skarbowi Państwa;
7) nadzoru nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

§ 5. W ramach powierzonych zakresów spraw do zadań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza oraz Skarbnika Miasta należy:
1) współpraca z radnymi oraz właściwymi komisjami Rady Miasta;
2) współudział w przygotowaniu programów społecznych i gospodarczych oraz przedkładanie projektów organom Miasta;
3) nadzór nad przygotowywaniem oraz przedkładanie projektów uchwał i stanowisk Rady Miasta; decyzji i zarządzeń Prezydenta Miasta, jak również proponowanie sposobu ich wykonania;
4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem aktów normatywnych wymienionych w pkt 3;
5) nadzór nad przygotowywaniem procesów restrukturyzacji i prywatyzacji jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin;
6) prowadzenie badań i analizowanie skutków społecznych i gospodarczych aktów normatywnych wymienionych w pkt 3 oraz przedkładanie stanowisk w tych sprawach właściwym organom;
7) współdziałanie z radami osiedli, organizacjami pozarządowymi i zawodowymi, stowarzyszeniami, instytucjami i organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego;
8) monitorowanie przebiegu prac ustawodawczych, opiniowanie aktów prawnych oraz informowanie radnych i organów miasta o tych aktach i ich skutkach, a w szczególności wynikających z tych aktów konsekwencjach dla organów samorządu miasta;
9) udział w sesjach Rady Miasta, w posiedzeniach właściwych komisji Rady Miasta oraz naradach i posiedzeniach zwoływanych przez organy samorządowe i administracji rządowej;
10) przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz nadzór nad sposobem załatwiania interpelacji;
11) udzielanie odpowiedzi na zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady Miasta;
12) rozpatrywanie interwencji w sprawach realizowanych zadań;
13) rozpatrywanie i załatwianie petycji, skarg i wniosków;
14) składanie oświadczeń woli w imieniu miasta w ramach umocowań wynikających z przepisów prawa i aktów wydawanych przez organy samorządu, a w przypadku czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu, po uzyskaniu stosownych upoważnień właściwych organów;
15) udzielanie informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania;
16) realizacja zadań związanych z obronnością kraju;
17) reprezentowanie miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta Miasta.

§ 6. Szczegółowy zakres zadań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta określa załącznik do Zarządzenia.

§ 7. Prezydent Miasta Szczecin może w miarę potrzeby - w drodze zarządzenia - powierzyć Zastępcom Prezydenta Miasta oraz Sekretarzowi Miasta inne zadania do realizacji.

§ 8. Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz oraz Skarbnik Miasta zobowiązani są do ścisłej współpracy w zakresie powierzonych zadań i kompetencji.

§ 9. Ustala się następujące zastępstwa w przypadku nieobecności:
1) Prezydenta Miasta Szczecin PIOTRA KRZYSTKA zastępuje Zastępca Prezydenta Miasta KRZYSZTOF SOSKA, któremu powierza się funkcję Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta z zastrzeżeniem pkt 2;
2) W przypadku nieobecności Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Krzysztofa Soski, Prezydenta Miasta zastępują według ustalonej kolejności następujący Zastępcy Prezydenta:
a) Zastępca Prezydenta Miasta MICHAŁ PRZEPIERA,
b) Zastępca Prezydenta Miasta DANIEL WACINKIEWICZ,
c) Zastępca Prezydenta Miasta MARCIN PAWLICKI;
3) Zastępca Prezydenta Miasta KRZYSZTOF SOSKA oraz Zastępca Prezydenta Miasta MICHAŁ PRZEPIERA zastępują się wzajemnie z zastrzeżeniem pkt 4;
4) W przypadku nieobecności Zastępcy Prezydenta Miasta Krzysztofa Soski oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Michała Przepiery zastępstwo pełnią według kolejności:
a) Zastępca Prezydenta Miasta DANIEL WACINKIEWICZ,
b) Zastępca Prezydenta Miasta MARCIN PAWLICKI;
5) Zastępca Prezydenta Miasta DANIEL WACINKIEWICZ oraz Zastępca Prezydenta Miasta MARCIN PAWLICKI zastępują się wzajemnie z zastrzeżeniem pkt 6;
6) W przypadku nieobecności Zastępcy Prezydenta Miasta Daniela Wacinkiewicza oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Marcina Pawlickiego zastępstwo pełnią według kolejności :
a) Zastępca Prezydenta Miasta KRZYSZTOF SOSKA,
b) Zastępca Prezydenta Miasta MICHAŁ PRZEPIERA;
7) Sekretarza Miasta RYSZARDA SŁOKĘ zastępuje Dyrektor Wydziału Organizacyjnego lub osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta;
8) Skarbnika Miasta STANISŁAWA LIPIŃSKIEGO zastępuje Dyrektor Wydziału Księgowości, a w przypadku nieobecności Dyrektora Wydziału Księgowości zastępstwo pełni wyznaczony przez Skarbnika Miasta Zastępca Dyrektora Wydziału Księgowości.

§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 410/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 489/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2016 r.).

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.


Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin