Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65098059

Aktualna strona: 174072

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 415/17 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/09/18

Data wejścia w życie: 2017/09/18


                                                             ZARZĄDZENIE NR 415/17
                                                   PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                            z dnia 18 września 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 58 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r., Zarządzenie Nr 127/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2017 r., Zarządzenie Nr 181/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2017 r., Zarządzenie Nr 292/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2017 r.) zarządzam, co następuje:
 

§ 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 stycznia 2016r. (zm. Zarządzenie Nr 31/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 251/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 326/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 sierpnia 2016 r., Zarządzenie Nr 376/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 października 2016 r., Zarządzenie Nr 411/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2016 r., Zarządzenie Nr 505/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2016 r., Zarządzenie Nr 139/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 kwietnia 2017 r., Zarządzenie Nr 182/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja  2017 r.,Zarządzenie Nr 313/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lipca 2017 r. ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 ust. 9 po pkt 15 dodaje się pkt 16-18 w brzmieniu:
„16) przygotowywanie decyzji w sprawie przekazywania do celów naukowych zwłok osób, po które nie zgłaszają się uprawnieni;
17) udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym;
18) powoływanie odpowiedniej osoby do stwierdzania zgonu w razie niemożności dokonania tego przez lekarza leczącego ostatnią chorobę zmarłego.”;
2) w § 14 ust. 2 uchyla się pkt 19- 21;
3) w § 21w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) zatwierdzanie wniosku przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego określającego taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;”
 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych
wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów
i biur Urzędu Miasta Szczecin.
 

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                              Prezydent Miasta

                                              Piotr Krzystek
 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin