Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65105745

Aktualna strona: 174154

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 476/17 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/10/31

Data wejścia w życie: 2017/10/31


                                 ZARZĄDZENIE NR 476/17
                           PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                z dnia 31 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez
jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 58 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października
2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r.,
Zarządzenie Nr 127/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2017 r., Zarządzenie
Nr 181/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2017 r., Zarządzenie Nr 292/17
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2017 r., Zarządzenie Nr 459/17 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 24 października 2017 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 4 stycznia 2016r. (zm. Zarządzenie Nr 31/16 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 251/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24
czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 326/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23
sierpnia 2016 r., Zarządzenie Nr 376/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4
października 2016 r., Zarządzenie Nr 411/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31
października 2016 r., Zarządzenie Nr 505/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia
2016 r., Zarządzenie Nr 139/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 kwietnia 2017 r.,
Zarządzenie Nr 182/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2017 r.,Zarządzenie
Nr 313/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lipca 2017 r., ,Zarządzenie Nr 415/17
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 września 2017 r. ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 w ust. 9 uchyla się pkt 18;
2) w § 14 w ust. 2 po pkt 21 dodaje się pkt 22 w brzmieniu:
„22) powoływanie odpowiedniej osoby do stwierdzania zgonu w razie niemożności
dokonania tego przez lekarza leczącego ostatnią chorobę zmarłego.”;
3) w § 17 w ust. 7 po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
„17) współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
prowadzącym postępowania ustalające dopuszczalny poziom hałasu w środowisku,
w tym w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego;”;
4) w § 27 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W zakresie administrowania siecią transmisji danych i urządzeń sieciowych
Gminy Miasto Szczecin:
1) nadzór nad Miejskim Systemem Monitoringu;
2) budowa i eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci
telekomunikacyjnych, modernizacja i utrzymanie pasywnej infrastruktury
teletechnicznej ( kanały kablowe, sieci światłowodowe, lokalne sieci strukturalne)
w obiektach należących do Gminy, w tym świadczenie usługi nadzoru
inwestorskiego nad inwestycjami z zakresu telekomunikacji;
3) budowa, rozbudowa, modernizacja i utrzymanie miejskiej sieci komputerowej wraz
z urządzeniami aktywnymi;
4) zapewnienie dostępu do Internetu jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto
Szczecin w oparciu o wysokoprzepustowe łącza internetowe;
5) świadczenie publicznie dostępnej bezpłatnej usługi bezprzewodowego dostępu do
Internetu dla mieszkańców, w tym bezprzewodowej sieci radiowej Wimax
obejmujących przestrzeń publiczną Miasta oraz jednostki organizacyjne Gminy
Miasto Szczecin działające na podstawie ustawy o systemie oświaty;
6) dostarczanie sieci telekomunikacyjnych i zapewnienie dostępu do infrastruktury
telekomunikacyjnej na rzecz jednostek organizacyjnych Urzędu i jednostek
organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz spółek z udziałem Miasta;
7) świadczenie z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci
telekomunikacyjnych, usług na rzecz innych jednostek organizacyjnych Gminy
Miasto Szczecin.”;
5) w § 35a w ust. 1 po wyrazie „spadkobiercy” skreśla się wyraz „ustawowemu”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych
wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów
i biur Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                    Prezydent Miasta

                                                    Piotr Krzystek

 

 

 

 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin