Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65097917

Aktualna strona: 174069

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 182/17 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/05/05

Data wejścia w życie: 2017/05/05


                                             ZARZĄDZENIE NR 182/17
                                     PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                z dnia 5 maja 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez
jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 58 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października
2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r.,
Zarządzenie Nr 127/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2017 r., Zarządzenie
Nr 181/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2017 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 4 stycznia 2016r. (zm. Zarządzenie Nr 31/16 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 251/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24
czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 326/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23
sierpnia 2016 r., Zarządzenie Nr 376/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4
października 2016 r., Zarządzenie Nr 411/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31
października 2016 r., Zarządzenie Nr 505/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia
2016 r., Zarządzenie Nr 139/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 kwietnia 2017 r. )
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8:
a) w ust. 1:
- pkt 1 lit. i otrzymuje brzmienie:
„i) prowadzeniu spraw związanych z pocztą elektroniczną kierowaną na adres Biura,
w tym:
- obsługa elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Szczecin na platformie
ePUAP w tym: rejestracja wpływających formularzy oraz ich przekazywanie do
jednostek organizacyjnych Urzędu wg kompetencji,
- rejestrowanie zapytań wpływających pocztą internetową na adres
boi@um.szczecin.pl oraz ich przekazywanie do jednostek organizacyjnych
Urzędu wg kompetencji,
- aktualizacja informacji dotyczących „najczęściej zadawanych pytań” na miejskiej
stronie internetowej,”,
- pkt 3 lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) wywieszanie ogłoszeń urzędowych na Urzędowych Tablicach Ogłoszeń oraz
zapewnienie ich terminowej wymiany,”.
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. W zakresie prowadzenia spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej:
1) przyjmowanie wniosków CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej;
2) potwierdzanie tożsamości wnioskodawcy składającego wniosek CEIDG-1;
3) potwierdzanie wnioskodawcy przyjęcia wniosku CEIDG-1;
4) przekształcanie wniosków CEIDG-1 złożonych w Urzędzie Miasta Szczecin, Filii lub
wysłanych listem poleconym na formę dokumentu elektronicznego, opatrywanie ich
podpisem elektronicznym i przesyłanie ich do CEIDG;
5) przyjmowanie wniosków o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach,
potwierdzającej wpis do gminnej ewidencji działalności gospodarczej obowiązującej
przed utworzeniem CEIDG;
6) wydawanie odpisów dokumentów związanych z ewidencją działalności
gospodarczej;
7) udzielanie informacji potwierdzających wpis lub brak wpisu do gminnej ewidencji
działalności gospodarczej obowiązującej przed CEIDG;
8) przekazywanie do CEIDG imion i nazwisk pracowników Urzędu dokonujących
z upoważnienia Prezydenta czynności związanych z przyjmowaniem wniosków o wpis
do CEIDG, przekształcaniem ich na formę dokumentu elektronicznego, przesyłaniem
do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej i opatrywanie ich
podpisem elektronicznym;
9) udzielanie informacji o przedsiębiorcach, którzy zakończyli działalność przed 1 lipca
2011r.;
10) wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności
gospodarczej dotyczącej działalności zakończonej przed 1 lipca 2011r.;
11) wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego rzeczy
i osób;
12) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
13) wydawanie zaświadczeń na przewóz drogowy na potrzeby własne;
14) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów
będących podstawą wydania licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
rzeczy i osób, licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz
zaświadczeń na przewóz drogowy na potrzeby własne;
15) prowadzanie rejestru upoważnień i przygotowywanie upoważnień do dokonywania
kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą wydania
licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób, licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz zaświadczeń na przewóz drogowy
na potrzeby własne.”,
c) w ust. 15:
- po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej:
a) przyjmowanie wniosków CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej,
b) potwierdzanie tożsamości wnioskodawcy składającego wniosek CEIDG-1,
c) potwierdzanie wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcia wniosku CEIDG-1,
d) przekształcanie wniosków CEIDG-1 złożonych w Filii na formę dokumentu
elektronicznego, opatrywanie ich podpisem elektronicznym i przesyłanie ich do
CEIDG,
e) przyjmowanie wniosków o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach,
potwierdzającej wpis do gminnej ewidencji działalności gospodarczej obowiązującej
przed utworzeniem CEIDG,
f) wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności
gospodarczej dotyczącej działalności zakończonej przed 1 lipca 2011r.;
g) udzielanie informacji potwierdzających wpis lub brak wpisu do gminnej ewidencji
działalności gospodarczej obowiązującej przed CEIDG,”,
- w pkt 8 uchyla się lit. a i b,
2) w § 21 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„12. W Filii realizowane są następujące zadania w zakresie Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska:
1) rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb;
2) wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego.”;
3) § 35a otrzymuje brzmienie:
„§ 35a. Do zadań Biura Spadków i Mienia Skarbu Państwa należy:
1. W zakresie prowadzenia i koordynowania spraw spadków przypadających Gminie
Miasto Szczecin oraz Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu, w tym
nabywania nieruchomości:
1) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem majątku na podstawie stwierdzenia
nabycia spadku na rzecz Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa, w tym:
a) wnioskowanie o wystąpienie do sądu o nabycie spadku,
b) podejmowanie działań związanych z przejęciem spadku i zlecaniem jego
zabezpieczenia,
c) występowanie o sporządzenie spisu inwentarza,
d) analiza nabytego spadku oraz podział czystej masy spadkowej,
d) regulacja ksiąg wieczystych w zakresie ujawnienia prawa własności i innych praw do
nieruchomości,
e) rozliczenie i zaspokojenie wierzycieli;
2) prowadzenie rejestru spadków;
3) współpraca z sądami, kancelariami komorniczymi, wierzycielami spadkodawcy
i innymi podmiotami;
4) prowadzenie postępowań dotyczących umownego działu spadku,
5) uzyskanie odrębnej własności w stosunku do nabytych w spadku spółdzielczych
własnościowych praw do lokali;
6) wskazywanie sposobu zagospodarowania majątku nabytego w drodze spadku.
2. W zakresie prowadzenia spraw związanych z nieodpłatnym nabyciem z mocy prawa
przez Skarb Państwa mienia, w tym nieruchomości oraz zobowiązań podmiotów
podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które były
wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących:
1) prowadzenie postępowań, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie
nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego
w związku z nieodpłatnym nabyciem z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia
podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które
były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących, a które
uznaje się za wykreślone z dniem 1 stycznia 2016 r.:
a) analiza stanu prawnego nieruchomości,
b) składanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych.
2) reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach dotyczących nabycia przez
Skarb Państwa własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego w związku
z nieodpłatnym nabyciem z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia podmiotów
podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które były
wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących;
3) podejmowanie działań związanych z przejęciem mienia i zlecaniem jego
zabezpieczenia;
4) współpraca z sądami, kancelariami komorniczymi, wierzycielami i innymi
podmiotami;
5) wskazywanie sposobu zagospodarowania nabytego mienia;
6) sprawy zajęcia nieruchomości.”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych
wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów
i biur Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                       Prezydent Miasta
                                                       Piotr Krzystek
 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin