Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65097902

Aktualna strona: 174068

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 292/17 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/06/29

Data wejścia w życie: 2017/07/01


                                       ZARZĄDZENIE NR 292/17
                               PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                        z dnia 29 czerwca 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) w związku
z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do
Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26
lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
26 października 2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
13 grudnia 2016 r., Zarządzenie Nr 127/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca
2017r., Zarządzenie Nr 181/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2017 r.) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 27:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustalanie priorytetów, przygotowywanie wykazu projektów w ramach dziedzin
strategicznych, przewidywanych do uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej oraz
przygotowywanie i opracowywanie wniosków dotyczących pozyskania
bezzwrotnych środków finansowych;”,
b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) monitorowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z bezzwrotnej
pomocy finansowej, z wyłączeniem projektów dotyczących inwestycji miejskich;”.
2) § 37 otrzymuje brzmienie:
„§ 37. Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy :
1) nadzór nad pomocą społeczną, sferą wsparcia rodziny i systemem pieczy zastępczej;
2) realizacja polityki prozdrowotnej Miasta, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie
patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) realizacja polityki rodzinnej i senioralnej, w tym prowadzenie spraw związanych
z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3;
4) nadzór nad prowadzeniem spraw związanych ze świadczeniami pieniężnymi, w tym
rodzinnymi, alimentacyjnymi i wychowawczymi;
5) koordynowanie działań na rzecz repatriantów.”;
3) w § 45 uchyla się pkt 11 i 12;
4) § 47 otrzymuje brzmienie:
„§ 47. Do zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy:
1) prowadzenie spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) prowadzenie spraw w zakresie ulg w spłacie należności podatkowych, dla których
organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe
budżetu Miasta;
3) prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w zakresie podatków i opłat
lokalnych oraz sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej przez Gminę
Miasto Szczecin;
4) dokonywanie zabezpieczeń należności podatkowych poprzez wpis hipoteki.”.
 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych
wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów
i biur Urzędu Miasta Szczecin.
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017r.
 

                                                                                    Prezydent Miasta
                                                                                    Piotr Krzystek
 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin