Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65229383

Aktualna strona: 175262

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 181/17 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/05/05

Data wejścia w życie: 2017/05/05


                                                        ZARZĄDZENIE NR 181/17
                                                PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                             z dnia 5 maja 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730) zarządzam, co następuje:
 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r., Zarządzenie Nr 127/167 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2017 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 31 ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej,”
2) w § 44 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. W Filii realizowane są następujące zadania w zakresie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
1) rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
2) wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego.”
 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                               Prezydent Miasta


                                                                               Piotr Krzystek
 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin