Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 73/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i załatwiania skarg i wniosków

Data podpisania: 2017/02/24

Data wejścia w życie: 2017/02/24


                                               ZARZĄDZENIE NR 73/17

                                       PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                                z dnia 24 lutego 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania

i załatwiania skarg i wniosków

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 223 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 329/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i załatwiania skarg i wniosków

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Dyrektorzy Wydziałów, Kierownicy Biur i Kierownik Filii Urzędu - w sprawach

z zakresu działania podległej jednostki i jej pracowników oraz w zakresie sprawowania

bieżącego nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Gminy Miasto

Szczecin.”;

2) w § 5:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) DYREKTORZY WYDZIAŁÓW ORAZ KIEROWNICY BIUR I KIEROWNIK

FILII URZĘDU PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG

I WNIOSKÓW W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZ. OD 13.00 DO 15.00.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W informacjach, o których mowa w ust. 2, umieszczanych w Filii Urzędu, dodaje

się zapis w brzmieniu: "W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani

w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1".”;

3) w § 6 w ust. 1 wyrażenie "REJESTR BOI" zastępuje się wyrażeniem "REJESTR".

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                            Prezydent Miasta

                                                                                              Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2017/02/24, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Ewelina Walewska, dnia: 2017/02/28 11:07:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Walewska 2017/02/28 11:07:47 nowa pozycja