Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Organizacja i przeprowadzenie kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu "Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół""

Nr sprawy: BZP/56/19

Szczecin, dnia 26.08.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na: „Organizację i przeprowadzenie kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu "Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół""

USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy PZP z dnia 29.01.2004 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)


1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
bzp@um.szczecin.pl
tel. +48 91 4245 102
fax +48 91 4245 104

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1)Nazwa nadana zamówieniu:
„Organizacja i przeprowadzenie kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu "Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół""
Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

2)Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a)Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu "Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół"
Kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
b)Zakres zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w latach 2019-2020 dla potrzeb Zamawiającego, polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli biorących udział w projekcie „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół” – łącznie 1 600 godzin.
c)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia
o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1)Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2020 r.
2)Szkolenia będą się odbywać w terminach:
2019 rok – w okresie od października do grudnia;
2020 rok – w okresie od lutego do kwietnia.

4.KRYTERIA OCENY OFERT
1)Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami:

a) CENA – waga kryterium: 65%
Sposób przyznawania punktów w kryterium „Cena”:
C (cena)= (Cena najniższa spośród złożonych ofert)/(Cena oferty ocenianej) × 65 pkt

b) DOŚWIADCZENIE KADRY SZKOLENIOWEJ– waga kryterium 35%
Sposób przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie kadry szkoleniowej”:
Zamawiający będzie przyznawał punkty za dodatkowe (poza wymaganym) doświadczenie personelu w realizacji usług szkoleniowych o tematyce zgodnej
z przedmiotem zamówienia w następujący sposób:

Za każdą osobę, wskazaną na stanowisko szkoleniowca poza kwalifikacjami i doświadczeniem wymaganym w warunku, o którym mowa w pkt 1 rozdziału IV Instrukcji, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła dodatkowo dwie usługi szkoleniowe o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (tj. podnoszenie kompetencji cyfrowych*) w wymiarze minimum 20 godzin dydaktycznych każda, dla minimum 20 osób łącznie - wykonawca otrzyma 5 pkt.

*zgodnie z definicją zawartą w rozdziale 2, podrozdziale 2.3 pkt 9 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Wykonawca może w powyższym kryterium uzyskać maksymalnie 35 pkt (7 osób x 5 pkt).

Usługi szkoleniowe wskazane w celu przyznania punktów nie mogą się pokrywać z usługami szkoleniowymi wskazanymi na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1 rozdziału IV Instrukcji.
Jeżeli wykonawca otrzymał punkty w kryterium to osoba, za którą otrzymał punkty ma uczestniczyć w realizowaniu zamówienia tj. przeprowadzić co najmniej 100 godzin dydaktycznych szkolenia.

Uwaga
Przed przyznaniem punktów w powyższym kryterium, Zamawiający (na podstawie złożonego do oferty wykazu osób) najpierw dokona weryfikacji spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 rozdziału IV instrukcji.

Jeżeli szkolenia tam wskazane nie potwierdzą spełniania warunku posiadania przez szkoleniowca minimalnego doświadczenia (a wykonawca wykazał, że szkoleniowiec posiada dodatkowe doświadczenie w celu przyznania punktów w kryterium) Zamawiający wezwie do uzupełnienia wykazu.

W takim przypadku:
Jeżeli w ramach uzupełnienia oferty wykonawca wykaże nowe prawidłowe szkolenie spełniające warunek minimalnego doświadczenia szkoleniowca nie będzie to miało wpływu na ilość dodatkowych punktów przyznanych w kryterium oceny ofert.
Jeżeli w ramach uzupełnia oferty, Wykonawca wykaże szkolenie które wcześniej wskazał w celu przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie kadry szkoleniowej”, Zamawiający uzna, że wykonawca wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu, ale nie przyzna za to szkolenie dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert.
Jeżeli w ramach uzupełnia oferty, Wykonawca wykaże nową osobę przewidzianą na stanowisko szkoleniowca (inną niż wskazał wcześniej w oświadczeniu składanym w celu przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie kadry szkoleniowej”), Zamawiający uzna, ze wykonawca wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu, ale nie przyzna tej osobie dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie
z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1)Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397, w terminie do dnia 05.09.2019r., do godz. 11.00.
2)Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.09.2019r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Szczecin,
w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
3)Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.INFORMACJE DODATKOWE:
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
Jeśli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

 Lista załączników:
Zał. do Ogłoszenia – Instrukcja dla Wykonawcy
 

 

Nr sprawy: BZP/56/19

Szczecin, dnia 03.09.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

na

Organizację i przeprowadzenie kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu "Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół""

USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP z dnia 29.01.2004 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 

W OGŁOSZENIU JEST:

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397, w terminie do dnia 05.09.2019r., do godz. 1100.

2)Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.09.2019r. o godz. 1200 w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

 

W OGŁOSZENIU POWINNO BYĆ:

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397, w terminie do dnia 09.09.2019r., do godz. 1100.

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.09.2019r. o godz. 1200 w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

 
 


Instrukcja dla Wykonawców


Zał. do Ogłoszenia – Instrukcja dla Wykonawcy


Modyfikacje lub wyjaśnienia


 Szczecin, dn. 2019-09-03

                      

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.92.1.2019.MK

Znak sprawy: BZP/56/19

Dotyczy:   postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Organizację i przeprowadzenie kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu "Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół""

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści „Instrukcji dla wykonawców”, zwaną dalej „Instrukcją”

 

Zgodnie z pkt 6 rozdziału VI Instrukcji Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią.

 

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji zapisu w § 7 ust.5 umowy w celu doprecyzowania maksymalnej wartości kar obciążających Wykonawcę? Proponowane brzmienie: „5. Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się, przy czym łączna suma kar określonych w ust. 1 pkt. 1-3 nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.”

 

Odpowiedź

Zamawiający na podstawie pkt 10 rozdziału VI Instrukcji dokonuje modyfikacji załącznika nr 5 do Instrukcji tj „wzór umowy” poprzez dodanie do §7 ust. 6 o treści:

 

„6. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 100% wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego wynikającego z ust. 3.”

 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert do dnia 09.09.2019r. 

 

Ilekroć w SIWZ występuje data 05.09.2019r zastępuje się ją datą 09.09.2019r.

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Instrukcji. Pozostałe zapisy Instrukcji pozostają niezmienione.


Rozstrzygnięcie

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Szczecin, 20.09.2019

Znak sprawy: BZP/56/19

Dotyczy:   postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Organizację i przeprowadzenie kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu "Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół""

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą:

 

Ofertę nr 5 złożoną przez:

Vulcan Sp. z o.o.

ul. Wołowska 6

51-116 Wrocław

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta nr 5 uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1

APHR Sp. z o.o.

ul. Marywilska 67 lok/ 76

03-042 Warszawa

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 2

BPR Consulting Paulina Rydz

ul. Radwańska 27/2u

90-540 Łódź

Pkt w kryterium cena: 52,24 pkt

Pkt w kryterium doświadczenie kadry szkoleniowej: 0 pkt

Łącznie: 52,24 pkt

 

Oferta nr 3

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

ul. Mieszka I 61c

71-011 Szczecin

Pkt w kryterium cena: 65 pkt

Pkt w kryterium doświadczenie kadry szkoleniowej: 0 pkt

Łącznie:  65 pkt

 

Oferta nr 4

Fundacja IT

ul. Jagiellońska 67

70-382 Szczecin

Pkt w kryterium cena: 49,34 pkt

Pkt w kryterium doświadczenie kadry szkoleniowej: 35 pkt

Łącznie: 84,34 pkt

 

Oferta nr 5

Vulcan Sp. z o.o.

ul. Wołowska 6

51-116 Wrocław

Pkt w kryterium cena: 55,69 pkt

Pkt w kryterium doświadczenie kadry szkoleniowej: 35 pkt

Łącznie: 90,69 pkt

 

Oferta nr 6

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

ul. Monte Cassino 15

70-466 Szczecin

Pkt w kryterium cena: 55,50 pkt

Pkt w kryterium doświadczenie kadry szkoleniowej: 10 pkt

Łącznie: 65,50 pkt

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1843) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zamówienie zostało udzielone Wykonawcy:

Vulcan Sp. z o.o.

ul. Wołowska 6

51-116 Wrocław

Data zawarcia umowy: 14.10.2019r.

udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2019/08/26, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Małgorzata Kaczmarek, dnia: 2019/10/29 15:23:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Kaczmarek 2019/10/29 15:23:22 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/10/29 15:20:36 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/09/20 11:24:52 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/09/03 11:46:41 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/09/03 11:11:24 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/08/26 12:35:00 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/08/26 12:21:52 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/08/26 12:19:12 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/08/26 11:57:39 nowa pozycja