Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Stanowiska Rady Miasta IV kadencji

Pełny Nr Uchwały: XXXVI/22/05

Data uchwalenia: 2005/03/30

Typ Aktu prawnego:  Stanowisko Rady Miasta 


w sprawie trybu wprowadzenia nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej pomocy materialnej dla uczniów.


STANOWISKO NR 22/05
Rady Miasta Szczecin
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie trybu wprowadzenia nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej pomocy materialnej dla uczniów.

Rada Miasta Szczecin protestuje przeciwko formie realizacji ważnego zadania społecznego, jakim jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez przyznawanie pomocy materialnej dla uczniów. Wprowadzone 1 stycznia 2005 r. zmiany w ustawie o systemie oświaty (ustawą z dnia 16 grudnia 2004 Dz. U. Nr 281, poz. 2781) powierzyły realizację tego zadania samorządom. Nie zagwarantowano przy tym środków umożliwiających realizację pomocy, ani czasu, by właściwie przygotować samorządy do jego realizacji.

Rada Miasta protestuje przeciwko trybowi wprowadzania nowelizacji ustawy o systemie oświaty:

  1. Ustawa została przyjęta w dniu 16 grudnia 2004 roku, ogłoszona w dniu 29 grudnia 2004 roku (w Dzienniku Ustaw nr 281, poz. 2781), natomiast weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.
  2. Ustawa w art. 3 przewiduje, że pierwszy okres wypłaty stypendium nastąpi od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r., podczas gdy wnioski zainteresowani składać mają do 31 stycznia. Zapis ten jest sprzeczny ze szczegółowymi regulacjami rozdziału 8a. Zgodnie z nim wnioski przyjmowane mają być na podstawie uchwalonego przez rady gmin regulaminu, a to – wg art. 5 – ma nastąpić do końca marca. Istotniejszym jeszcze problemem jest brak środków finansowych na realizację tego zadania od 1 stycznia. W rozdziale 8a w art. 90r przewiduje się przekazywanie na ten cel dotacji dla samorządów z budżetu państwa. Wydane Rozporządzenie MENiS w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom (…) (Dz. U. z dn. 2 marca 2005 roku, nr 36, poz. 319) przewiduje przekazanie dotacji nie później niż do dnia 31 marca 2005 roku.
  3. Ustawa została uchwalona 16 grudnia 2004 r., gdy w większości gmin kończyły się prace nad budżetem roku 2005 r. W gminnych budżetach często nie ma zapisanych środków na realizacje wypłat stypendium i związane z tym koszty administracyjne. Ustawa, niestety, pomija kwestię kosztów administracyjnych. Oznacza to, że gminy na własny koszt muszą tworzyć etaty obsługi programów stypendialnych (przyjmowanie wniosków, weryfikacja ich prawdziwości oraz realizowanie świadczeń).
    Ponadto Ustawa narusza konstytucyjne prawa samorządu
  4. Wyrazem naruszenia samorządności jest zapis art. 90m w rozdziale 8a. Zgodnie z nim wójt (burmistrz, prezydent) nie może powierzyć wypłacania stypendiów socjalnych ośrodkom pomocy społecznej. Jest to niedopuszczalna ingerencja w sposób organizacji zadania własnego gminy, ingerencja niezrozumiała i nielogiczna. Ośrodki pomocy społecznej dysponują wykwalifikowanymi pracownikami i bazą umożliwiającą identyfikacje i weryfikacje beneficjentów udzielanej pomocy stypendialnej. Ustawa, więc narzuca konieczność dublowania działań ośrodków pomocy społecznej, wymusza tworzenie dwóch baz danych oraz powstawanie zbędnych kosztów.
  5. Niezrozumiały jest art. 90g ust. 10 ustawy, który wprowadza limit przyznawanego stypendium za wyniki w nauce, na poziomie niższym niż wiele gmin realizowało to zadanie z własnej inicjatywy.

Jan Stopyra
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Załączniki:


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2005/04/21, odpowiedzialny/a: Przewodniczący Rady Miasta, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/09/13 12:15:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/09/13 12:15:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/04/21 11:49:49 nowa pozycja