Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 6 z dnia 27 stycznia 2016

NARADA nr 06_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 27 stycznia 2016 r.

 

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta, w dniu 23 lutego 2016 r.

 

 

1.Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Gwiazdowska – Konserwator Zabytków

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Buwelski, Dyrektor WOiB

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy – Skalista 24” w Szczecinie.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 2” w Szczecinie.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Inspektowa” w Szczecinie.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – skrzyżowanie Wkrzańska” w Szczecinie.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Leona Heyki 15, stanowiącej działkę  nr  21/8 z obrębu 1088.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p.Katarzyna Jurczak – Zastępca Dyrektora WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania

nieruchomości przyległych.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. Katarzyna Jurczak – Zastępca Dyrektora WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

11.Projekt uchwały w sprawie w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2016 roku

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

13.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

14.Projekt uchwały w sprawie .przyjęcia Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych dla Gminy Miasta Szczecin na lata 2015-2020.

wnosi: p. Krzysztof Soska PM

prezentuje: p. Marta Giezek, Dyrektor MOPR

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

15.Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Kształcenia Kursowego wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6.

wnosi: p. Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Lidia Rogaś  – Dyrektor WOś

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

16.Projekt uchwały w sprawie realizacji  i złożenia wniosków o  dofinansowanie dla projektów pn.: „Park Majowe”, „Rewitalizacja Placu Batorego”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,  współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Konkurs Nr POIiŚ.2.5/1/2015.

wnosi: p. S. Lipiński – Skarbnik Miasta

prezentuje: p. S. Lipiński – Skarbnik Miasta

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

17.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Budowa i wyposażenie Ekoportu” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Konkurs Nr POIS.2.2/1/2015

wnosi: p. S. Lipiński – Skarbnik Miasta

prezentuje: p. S. Lipiński – Skarbnik Miasta

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

18.Projekt uchwały Nr 5/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, położonego   w rejonie ulicy Ostrowskiej, stanowiącego działki nr: 16/5 o pow. 0,3724 ha, 16/6 o pow. 0,3404 ha, 16/7 o pow. 0,3403 ha, 16/11 o pow. 0,8265 ha, obręb 3030.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. Katarzyna Jurczak – Zastępca Dyrektora WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

19. Projekt uchwały, w sprawie wyboru przedstawiciela GMS do walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Batyckich

wnosi: p. Ryszard Słoka, Sekretarz Miasta

prezentuje: Grzegorz Łubian,  Dyrektor WO

decyzja: przekazano do dalszej analizy

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko, w sprawie złożonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Szczecinie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn. „Czysta Odra w Szczecinie”, konkurs zamknięty  nr POIiŚ.2.3/1/2015

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: Prezydent zaakceptował stanowisko.

 

Informacje:

 

1.Informacja w sprawie stanu przygotowań komunikacji w zakresieuchwały dot.określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

wnosi: p. K. Soska – Zastępca PM

prezentuje:  p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ, p. Adam Morawski, BPM

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja, nt. aktualnej sytuacji w schronisku dla zwierząt.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Adamczyk, Dyrektor WGKiOś

decyzja: Informację przyjęto.

 

3. Informacja w sprawie nowej organizacji zadań z zakresu komunikacji społecznej

Wnosi/prezentuje: p. Piotr Wachowicz, Dyr. BPM

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/02/02, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/02/02 08:20:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/02/02 08:20:10 nowa pozycja