Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 32 z dnia 09 czerwca 2016

NARADA nr  32_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 09 czerwca 2016 r.

 

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta, w dniu 5 lipca 2016 r.

 

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonych w Szczecinie, przy ul. 5 Lipca

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Małgorzata Waszak – Zastępca Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

2.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Dąbskiej 80, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 14/7 o pow. 0,0926 ha, obr. 4084

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Jurczak, Zastępca Dyrektora WZION

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

3.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Pomorzany-Dunikowskiego” w Szczecinie

wnosi: p. P Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Anna Nawacka- Górzeńska- Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

4.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Joanna Radziwon – Zastępca Dyrektora WKs

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

5.Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Brzozowska, Dyrektor WPiOL

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

6.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia porozumienia z Gminą Goleniów dotyczącego realizacji projektu „Budowa ul. Leśnej w dz. nr 143 obr. Załom w Gminie Goleniów

wnosi: p. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

Uzupełnienie porządku obrad sesji 21 06 2016

 

1.Projekt uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Michał Przepiera – Zastępca PM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

2. Informacja w sprawie autopoprawki do projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu 2016 r.

- w zakresie nakładów na modernizację mostu cłowego

wnosi: Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta 

prezentuje: Iwona Bobrek - Dyrektor WZFM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wyrażenia zgody przez Prezydenta Miasta Szczecin na udział Gminy Miasta Szczecin w partnerskim projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap”.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Ciszewska, Zastępca WGKiOś

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na udział w projekcie

 

Informacje:

 

1.Informacja w sprawie projektów znajdujących się w fazie rozliczenia – stan na dzień 30-04-2016r.

wnosi: p. S. Lipiński – Skarbnik Miasta

prezentuje: p. R. Księżopolski – Kierownik Ref. w WZFM

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja, w sprawie nowego zakresu działalności MJOG.

wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta

prezentuje: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta

decyzja: Informację przyjęto.

 

3.Informacja, w sprawie Mostu Cłowego.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. Andrzej Grabiec – Zastępca Dyrektora ZDiTM

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/06/13, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/06/13 08:27:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/06/13 08:27:28 nowa pozycja