Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65285823

Aktualna strona: 202263

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2016 r.

Zarządzenie nr 251/16 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2016/06/24

Data wejścia w życie: 2016/06/24


                                                   ZARZĄDZENIE NR 251/16
                                            PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                   z dnia 24 czerwca 2016 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez
jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 58 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r. ) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 2/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 stycznia 2016r. w
sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu
Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 31/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia
2016 r. ) w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) udostępnianie informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu
ponownego wykorzystania w zakresie działania wydziału/biura,”.


§ 2. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 4 stycznia 2016r. (zm. Zarządzenie Nr 31/16 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 stycznia 2016 r. ) wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W zakresie kontroli jednostek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych
Gminy Miasto Szczecin oraz kontrola podmiotów, co do których Prezydent Miasta
posiada uprawnienia kontrolne określone w odrębnych przepisach:
1) opracowywanie rocznego planu kontroli przeprowadzanych w :
a) jednostkach organizacyjnych Urzędu,
b) jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
2) kontrola prawidłowości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Urzędu oraz
jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, w szczególności w zakresie
realizowania merytorycznych zadań jednostek,
3) gromadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych kontroli,
4) współpraca z Kierownikiem Referatu Skarg i Wniosków Wydziału Organizacyjnego
w zakresie dostrzeżonych nieprawidłowości,
5) realizowanie obowiązku organu sprawującego nadzór w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, w tym
przeprowadzanie kontroli realizacji zadań służby bhp, wynikających z
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) przeprowadzanie kontroli realizacji przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto
Szczecin zadań pokontrolnych, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli
zewnętrznej,
7) opracowywanie zaleceń pokontrolnych,
8) kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych,
9) koordynowanie działalności kontrolnej wykonywanej przez jednostki organizacyjne
Urzędu - w zakresie kontroli kompleksowych i problemowych przeprowadzanych
przez właściwe rzeczowo jednostki organizacyjne Urzędu.”;


2) w § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W zakresie koordynowania i nadzoru nad udzielaniem informacji publicznej oraz
informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania przez jednostki
organizacyjne Urzędu:
1) prowadzenie centralnego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej
oraz odpowiedzi na wnioski,
2) opracowywanie zestawień analitycznych dotyczących udostępniania informacji
publicznej,
3) koordynowanie udzielania informacji publicznej oraz informacji sektora
publicznego w celu ponownego wykorzystania przez jednostki organizacyjne
Urzędu.”.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych
wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów
i biur Urzędu Miasta Szczecin.


§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                    Prezydent Miasta
                                                                                                                       Piotr KrzystekLista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin