Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67352181

Aktualna strona: 5847

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2016 r.

Zarządzenie nr 326/16 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2016/08/23

Data wejścia w życie: 2016/09/01


ZARZĄDZENIE NR 326/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie § 58 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 stycznia 2016 r. (zm. Zarządzenie Nr 31/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 251/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 5,
b) w ust. 3 uchyla się pkt 11,
c) uchyla się ust. 4;

2) w § 14 :
a) w ust. 1 uchyla się pkt 16,
b) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) udzielanie ulg w spłacie zobowiązań z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umarzania w całości albo w części tych należności, odraczania terminu ich spłaty bądź rozkładania na raty”

3) w § 16 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji sportowych oraz nowoprojektowanych obiektów oświatowych,”

4) po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu:

„§ 29a. Do zadań Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych należy:
1. W zakresie przygotowywania, realizacji oraz koordynowania zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych związanych z utrzymaniem technicznym jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, działających na podstawie ustawy o systemie oświaty:
1) ustalanie potrzeb i priorytetów inwestycyjnych i remontowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, o których mowa w ust. 1 w perspektywie wieloletnich oraz rocznych planów inwestycyjnych i remontowych - współpraca z Wydziałem Oświaty;
2) przygotowywanie wniosków do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Miasta;
3) przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawców inwestycji i remontów;
4) współpraca w sprawach ubezpieczenia mienia Miasta w zakresie obiektów oświatowych, obejmujących ustalenie szkód, współpraca w zakresie egzekwowania odszkodowań, ewidencje szkód i odszkodowań i inne sprawy związane z ubezpieczeniami w jednostkach oświatowych;
5) współudział w pozyskiwaniu i realizacja spraw związanych z prowadzeniem inwestycji i remontów jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, działających na podstawie ustawy o systemie oświaty współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
2. W zakresie nadzoru nad realizacją i rozliczaniem inwestycji i remontów jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, działających na podstawie ustawy o systemie oświaty:
1) monitorowanie, nadzór oraz bieżąca kontrola realizacji inwestycji i remontów obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, o których mowa w ust. 2;
2) sporządzanie rozliczeń końcowych zrealizowanych inwestycji i remontów oraz przekazywanie dysponentowi majątku;
3) sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na inwestycje i remonty obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, o których mowa w ust. 2;
4) nadzór nad prawidłowością dysponowania przyznanymi jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Szczecin, o których mowa w ust. 2 bieżącymi środkami budżetowymi na realizację remontów oraz środkami pozyskanymi na ten cel przez ww. jednostki pochodzącymi z innych źródeł oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Oświaty;
5) nadzór nad prawidłowością gospodarowania nieruchomościami przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin, o których mowa w ust. 2 przy współpracy z Wydziałem Oświaty.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin