Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2016 r.

Zarządzenie nr 26/16 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2016/01/27

Data wejścia w życie: 2016/01/27


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890), § 10 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 114/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 55/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lutego 2012 r., Zarządzenie 289/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 lipca 2013 r., Zarządzenie Nr 201/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 maja 2015 r.) §1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. W celu sprawdzenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin powołuje się Zespół Auditorów Wewnętrznych w składzie:
1) Wioletta Zmorzyńska – główny specjalista w Wydziale Oświaty,
2) Anetta Kieszkowska – główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym,
3) Mirosław Lisewski – główny specjalista w Biurze Strategii,
4) Sylwia Kocot – główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych,
5) Ewa Szynkowska – kierownik referatu w Wydziale Informatyki,
6) Łukasz Muryń – główny specjalista w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości,
7) Małgorzata Andryszewska – główny specjalista w Wydziale Kultury,
8) Joanna Lachowska – główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym,
9) Iwona Łabaziewicz – kierownik referatu w Biurze Prezydenta Miasta,
10) Rafał Pawlik – główny specjalista w Urzędzie Stanu Cywilnego,
11) Arkadiusz Melzacki – p.o. kierownik referatu w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami,
12) Agata Maj – główny specjalista w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami,
13) Emilia Stolarz – główny specjalista w Biurze Obsługi Urzędu."
§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: , wytworzono: 2016/01/27, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2016/01/29 11:38:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2016/01/29 11:38:56 nowa pozycja