Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67222232

Aktualna strona: 4714

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2016 r.

Zarządzenie nr 376/16 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2016/10/04

Data wejścia w życie: 2016/10/04


                                                   ZARZĄDZENIE NR 376/16
                                            PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                  z dnia 4 października 2016 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez
jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 58 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
26 lipca 2016 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 4 stycznia 2016r. (zm. Zarządzenie Nr 31/16 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 251/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24
czerwca 2016 r.,Zarządzenie Nr 326/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 sierpnia 2016
r.) wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 3 ust. 1 po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
„17) przygotowywanie dokumentacji związanej z wydaniem opinii Rady Miasta o
lokalizacji kasyna gry i salonu gry bingo pieniężne,”;


2) w § 8 ust. 9 uchyla się pkt 5;


3) w § 25:
a) w ust. 1 :
- pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) prowadzenie spraw w zakresie zbiegów egzekucji:
a) doręczanie odpisów dokumentów wraz z adnotacją, na adres
elektroniczny, administracyjnym i sądowym organom egzekucyjnym,
b) przyjmowanie odpisów dokumentów wraz z adnotacją, na adres
elektroniczny organu Prezydenta Miasta Szczecin od administracyjnych i
sądowych organów egzekucyjnych,
c) prowadzenie egzekucji administracyjnej do środka egzekucyjnego, do
którego wystąpił zbieg egzekucji, również na należności obcych
wierzycieli, przekazane w wyniku zbiegu przez inne organy egzekucyjne,
d) dokonywanie podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży rzeczy albo
wykonania prawa majątkowego, do których wystąpił zbieg egzekucji,
zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji,”,
- uchyla się pkt 15,
- pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) przekazywanie wszystkich wpłat na rachunki bankowe wierzycieli,”,
- po pkt 23 dodaje się pkt 24 w brzmieniu:
„24) sprzedaż zajętych i odebranych ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym.”,
b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wydawanie zawiadomień i postanowień o nieprzystąpieniu do egzekucji, jeżeli
obowiązek, którego dotyczy tytuł wykonawczy, nie podlega egzekucji administracyjnej
lub tytuł wykonawczy nie spełnia wymogów określonych w ustawie o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji,”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W zakresie prowadzenia spraw związanych ze sprzedażą majątku gminy i powiatu
przejętego z mocy ustaw lub orzeczenia sądu :
1) sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie majątku ruchomego;
2) ogłaszanie bądź wysyłanie obwieszczeń, ogłoszeń lub innych pism dotyczących
sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania przejętego majątku ruchomego;
3) zbywanie majątku ruchomego przejętego przez gminę i powiat na mocy przepisów
oraz na podstawie orzeczenia sądu.”.


§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                               Prezydent Miasta
                                                                                                  Piotr Krzystek



Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin